Trwa ładowanie...
d3ox0wb

COGNOR S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

COGNOR S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3ox0wb

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | Dane porównawcze* | 2013 | Dane porównawcze* | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 294 269 | 1 399 674 | 307 354 | 335 364 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 28 113 | 24 850 | 6 676 | 5 954 | |
| | Zysk (strata) brutto | -45 083 | -899 | -10 706 | -215 | |
| | Zysk (strata) netto | -48 570 | -443 | -11 534 | -106 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 467 | 39 282 | 11 035 | 9 412 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 742 | 23 247 | -414 | 5 570 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -78 591 | -35 801 | -18 663 | -8 578 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -33 866 | 26 728 | -8 042 | 6 404 | |
| | Aktywa, razem | 910 465 | 914 509 | 219 537 | 223 695 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 781 331 | 737 667 | 188 400 | 180 438 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 25 627 | 500 373 | 6 179 | 122 394 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 755 704 | 237 294 | 182 220 | 58 044 | |
| | Kapitał własny | 129 134 | 176 842 | 31 138 | 43 257 | |
| | Kapitał zakładowy | 132 444 | 132 444 | 31 936 | 32 397 | |
| | Liczba akcji (w tys. zł.) | 66 222 | 66 222 | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,73 | -0,01 | -0,17 | 0,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,73 | -0,01 | -0,17 | 0,00 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 1,95* | 2,67 | 0,47 | 0,65 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 1,95
| 2,67* | 0,47 | 0,65 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) | - | - | - | - | |
| | Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia * na 31.12.2013 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk. *
na 31.12.2012 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztukWybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.12.2013 r. 4,1472 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2012 r. 4,0882 zł/EURO. Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,211 zł/EURO (rok 2013), 4,1736 zł/EURO (rok 2012). | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Cognor SSF 2011-2013 PL.pdf Cognor sprawozdanie skonsolidowane 2013
Opinia i raport_GK Cognor S.A. PL.pdf Cognor opinia i raport audytora 2013
CognorSAlistprezesa_2013.pdf Cognor list Prezesa Zarządu 2013
Oswiadczenia skonsolidowane 2013.pdf Cognor Oświadcznia skonsolidowane 2013
Oswiadczenie lad korporacyjny 2013.pdf Cognor Oświadczneia ład korporacyjny 2013
Cognor Grupa - Sprawozdanie Zarzadu 2013 Final.pdf Cognor skonsolidowane sprawozdanie Zarzadu 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ox0wb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 42-360 | | PORAJ | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ZIELONA | | 26 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 34/ 316 01 10 | | 34/ 316 01 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | cognor@cognor.pl | | www.cognor.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 584-030-43-83 | | 190028940 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2014-03-21 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2014-03-21 Dominik Barszcz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Dominik Barszcz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ox0wb

Podziel się opinią

Share
d3ox0wb
d3ox0wb