Trwa ładowanie...
dv5or0x

COMARCH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

COMARCH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
dv5or0x
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody ze sprzedaży 1 037 723 938 976 247 708 222 982
Zysk operacyjny 99 485 34 446 23 747 8 180
Zysk przed opodatkowaniem 93 754 36 724 22 379 8 721
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 73 088 25 077 17 446 5 955
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 157 218 104 448 37 528 24 804
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -78 510 -63 472 -18 741 -15 073
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -13 611 -13 938 -3 249 -3 310
Zmiana środków pieniężnych netto 65 097 27 038 15 539 6 421
Liczba akcji (w szt.) 8 125 590 8 051 637 8 125 590 8 051 637
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 9,01 3,11 2,15 0,74
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 9,01 3,09 2,15 0,73
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 724 846 637 692 173 023 151 435
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 68 154 51 305 16 269 12 184
Zysk (strata) brutto 54 603 48 551 13 034 11 530
Zysk (strata) netto 41 891 45 584 10 000 10 825
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 703 113 830 31 677 27 032
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -84 550 -65 473 -20 182 -15 548
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 588 -20 446 -856 -4 855
Przepływy pieniężne netto, razem 44 565 27 911 10 638 6 628
Liczba akcji (w szt.) 8 125 590 8 051 637 8 125 590 8 051 637
Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,17 5,66 1,23 1,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 5,16 5,61 1,23 1,33
KAPITAŁY
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 693 472 626 343 162 699 151 028
Kapitał własny (jednostki dominującej) 677 931 661 046 159 053 159 396
Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych: Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-31.12.2014 r.: 4,1893. Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-31.12.2013 r.: 4,2110. Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni kurs NBP z ostatniego dnia okresu:31.12.2014 r.: 4,2623, 31.12.2013 r.: 4,1472. Wartość kapitału własnego (pozycje XXIII i XXIV) została zaprezentowana na koniec 12 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr 4 2014.pdf QSr 4 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv5or0x

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMARCH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMARCH | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-864 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 39A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 646 10 00 | | 012 646 11 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | IR@comarch.pl | | www.comarch.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 677-00-65-406 | | 350527377 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2015-03-02 Maria Smolińska Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv5or0x

Podziel się opinią

Share
dv5or0x
dv5or0x