Trwa ładowanie...
d3whnit
d3whnit
espi

COMPERIA.PL S.A. - Rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW (38/2014)

COMPERIA.PL S.A. - Rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW (38/2014)
Share
d3whnit
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comperia.pl S.A. (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 35/2014 z dnia 30 września 2014 r., informuje, zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.), że w dniu 9 października 2014 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego KDPW wskazujący, że w dniu 10 października 2014 r. nastąpi rejestracja 4.907 (cztery tysiące dziewięćset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLCOMPR00010.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 47
(ulica) (numer)
+48 22 642 91 19 +48 22 642 91 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-220-98-54 140913752
(NIP) (REGON)
d3whnit

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Bartosz Michałek Prezes Zarządu
2014-10-10 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3whnit

Podziel się opinią

Share
d3whnit
d3whnit