Trwa ładowanie...
d1grl9v
d1grl9v
espi

CUBE.ITG S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki dotyczących m.in. umorzenia akcji Spół ...

CUBE.ITG S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki dotyczących m.in. umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz scalenia akcji Spółki (29/2014)
Share
d1grl9v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki dotyczących m.in. umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz scalenia akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. (?ZWZ?) w dniu 30 czerwca 2014 roku zmian §6 ust.1, §6 ust.2, §6 ust.3 i §6AA Statutu CUBE.ITG S.A. (?Spółka?), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 8 października 2014 roku powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 października 2014 roku ww. zmian Statutu Spółki dotyczących m.in. umorzenia części akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz połączenia (scalenia) akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w związku z umorzeniem 7 (siedem) akcji będących w posiadaniu Spółki (akcje własne), o wartości nominalnej 0,20 zł każda, odpowiadającym 7 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Umorzenie akcji nastąpiło za zgodą Spółki na umorzenie akcji bez wypłaty wynagrodzenia. W związku z umorzeniem ww. akcji nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego
Spółki z kwoty 15.358.895,40 zł do kwoty 15.358.894 zł, to jest o kwotę 1,40zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej ww. umarzanych akcji własnych Spółki. Jednocześnie w wyniku rejestracji zmian Statutu Spółki związanych ze scaleniem (połączeniem) akcji Spółki podwyższona została wartość nominalna każdej akcji Spółki z kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy) do kwoty 2 zł (dwa złote), w ten sposób, że każdym 10 (dziesięć) akcjom o dotychczasowej wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) odpowiadać będzie 1 (jeden) akcja Spółki o nowej wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) (stosunek wymiany 10:1). Scalenie akcji przeprowadzone zostało przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz dotychczasowych uprawnień wynikających z akcji. Dotychczasowe serie akcji: A, B oraz C1 oznaczone zostały jako seria A1. Po rejestracji ww. zmian kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 15.358.894 zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się
na 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym 7.679.447 akcji zwykłych na okaziciela serii A1. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po rejestracji ww. zmian wynosi obecnie 7.679.447 głosów. Wykaz zmian Statutu Spółki, które zostały zarejestrowane przez Sąd Spółka przedstawiała w ww. raporcie bieżącym nr 14/2014. O kolejnych etapach procedury scalania akcji Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-162 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Długosza 60
(ulica) (numer)
+48 71 79 72 666 +48 71 79 72 606
(telefon) (fax)
info@cubeitg.pl www.cubeitg.pl
(e-mail) (www)
8980015775 006028821
(NIP) (REGON)
d1grl9v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Prezes Zarządu
2014-10-08 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1grl9v

Podziel się opinią

Share
d1grl9v
d1grl9v