Trwa ładowanie...
dqib7hn

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsa ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (9/2015)

Share
dqib7hn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 2 kwietnia 2015 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. 17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 kwietnia 2015 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych; 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 kwietnia 2015 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_02042015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 kwietnia 2015 roku | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ_02042015.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | Notice on convening the AGM_02042015.pdf | Notice on convening the Annual General Meeting on April 2, 2015 | | | | | | | | | |
| | Draft resolutions_AGM_02042015.pdf | Draft resolutions | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (“Company”) announces that the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. was convened for April 2, 2015 at 10.00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Annual General Meeting. 3. Validation of correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda. 6. Management Board’s presentation of the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2014, the Company’s financial statements for the financial year 2014, Management Board’s Report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2014, consolidated financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2014. 7. The Supervisory Board’s presentation of its statement concerning the
evaluation of the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2014, the Company’s financial statements for the financial year 2014, the Management Board’s motion regarding the distribution of the Company’s profit generated in the financial year 2014. 8. The Supervisory Board’s presentation of the evaluation of the Company’s standing and the Management Board’s activities. 9. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2014. 10. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2014. 11. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2014. 12. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2014. 13.
Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board’s Report for the financial year 2014. 14. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2014. 15. Adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2014. 16. Adoption of a resolution on the distribution of profit for the financial year 2014. 17. Adoption of a resolution on the determination of the number of the members of the Supervisory Board and the appointment of the members of the Supervisory Board for a new term of office. 18. Adoption of a resolution on the determination of remuneration of Members of the Supervisory Board. 19. Closing the Annual General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: 1. the notice on convening the Annual General Meeting for April 2, 2015 prepared pursuant to Article 402(2) of the Code
of Commercial Companies; 2. drafts of the resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for April 2, 2015. All information concerning the Annual General Meeting is available on the website of the Company at http://www.cyfrowypolsat.pl/ in the section Investor Relations in the tab General Shareholders Meeting - Materials. | | |
| | | | |

dqib7hn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

Podziel się opinią

Share
dqib7hn
dqib7hn