Trwa ładowanie...
d4jkcg7
fundusz

Czas na SEB Lokata

4 sierpnia 2008 SEB TFI S.A. wprowadziło do swojej oferty nowy subfundusz pieniężny SEB Lokata.

Share
d4jkcg7

4 sierpnia 2008 SEB TFI S.A. wprowadziło do swojej oferty nowy subfundusz pieniężny SEB Lokata.

Subfundusz SEB Lokata inwestuje w krótkoterminowe, dłużne papiery wartościowe – bony skarbowe, obligacje rządowe i obligacje korporacyjne o średnim terminie wykupu poniżej 1 roku. Ich cechą jest mała zmienność cen oraz minimalne ryzyko spadku wartości. _ SEB Lokata zapewnia utrzymanie siły nabywczej zainwestowanego kapitału, niezależnie od poziomu bieżącej inflacji _- mówi Tomasz Kurkowski, zarządzający subfunduszem SEB Lokata. Co najmniej 50% aktywów subfunduszu inwestowanych jest w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak również w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce lub w innych państwach OECD.

W opinii ekspertów SEB TFI, SEB Lokata stanowi ciekawą alternatywę dla lokat bankowych. Fundusz ten może zaoferować konkurencyjną stopę zwrotu dając jednocześnie pełną swobodę dysponowania środkami finansowymi.

Dodatkowo, dotychczasowi klienci SEB TFI mogą przenieść swoje środki do nowego subfunduszu bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych, ponieważ SEB Lokata objęty jest parasolem SEB FIO.

Minimalna wartość pierwszej wpłaty wynosi 100 zł a kolejnych – 50 zł. Maksymalna opłata manipulacyjna wynosi 0.2 %, a za zarządzanie 1%.

d4jkcg7

Podziel się opinią

Share
d4jkcg7
d4jkcg7