Trwa ładowanie...
d308gbj

CZERWONA TOREBKA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od "Czerwona Torebka" S.A. umowy znaczącej ...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od "Czerwona Torebka" S.A. umowy znaczącej o świadczenie usług logistycznych ze spółką For Logix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. (58/2013)

Share
d308gbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną od "Czerwona Torebka" S.A. umowy znaczącej o świadczenie usług logistycznych ze spółką For Logix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, iż w ramach wdrożenia koncepcji biznesowej, o której Spółka poinformowała w treści raportu bieżącego nr 41/2013 z 14 czerwca 2013 r., w dniu 23 września 2013 roku spółka zależna "Dziewiąta ? Czerwona Torebka spółka akcyjna" S.K.A. ("Zleceniodawca") zawarła ze spółką For Logix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Wykonawca"), umowę o świadczenie usług logistycznych ("Umowa"). W ramach umowy Wykonawca zobowiązał się do świadczenia, za wynagrodzeniem, usług, w szczególności w zakresie: 1) spedycji i transportu na terenie RP oraz poza jej granicami, 2) przyjęcia, składowania, przygotowania do wysyłki i wydania towarów, 3) obsługi procesu dostaw, 4) zarządzania gospodarką magazynową. Stosownie do treści Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, z wyłączeniem utraconych korzyści. Jednakże
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utracone korzyści w sytuacji, gdy szkoda powstanie z jego winy umyślnej. Podstawą roszczeń są przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałe w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy lub jego podwykonawców. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Zleceniodawcy lub jego kontrahentów. Umowa zawarta została na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 6 miesięcy przed rozwiązaniem umowy. W treści Umowy uzgodnione zostało, iż nie ma ona charakteru wyłącznego po stronie Zleceniodawcy i nie stanowi ograniczenia dla Zleceniodawcy w korzystaniu z usług o podobnym charakterze u innych wykonawców. Równocześnie jednak Zleceniodawca zobowiązał się względem Wykonawcy, iż w okresie obowiązywania Umowy nie podejmie współpracy z przedstawionymi przez Wykonawcę podwykonawcami. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy w okresie 5
lat jej obowiązywania Spółka oszacowała na ponad: 400.000.000 zł. Kryterium uznania zawartej Umowy za znaczącą jest fakt, iż szacowana wartość jej przedmiotu w okresie 5 lat obowiązywania przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki według stanu na dzień publikowania niniejszego raportu. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2013-09-24 Roland Czechmanowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj