Trwa ładowanie...
d2s4pz6
espi

DECORA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

DECORA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2s4pz6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 294 215 302 005 69 859 72 361
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 104 422 111 145 24 797 26 631
Zysk (strata) ze sprzedaży 19 978 19 918 4 744 4 772
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 699 15 574 4 441 3 732
EBITDA 29 057 25 859 6 900 6 196
Zysk (strata) brutto 12 137 15 605 2 882 3 739
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom emitenta 9 175 11 867 2 179 2 843
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 562 28 774 2 746 6 890
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 412 -4 839 -1 522 -1 159
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 599 -20 805 -2 041 -4 985
Przepływy pieniężne netto ? razem -3 449 3 130 -819 750
Aktywa / Pasywa razem 258 757 266 530 62 393 65 195
Aktywa trwałe 117 848 121 382 28 416 29 690
Aktywa obrotowe 140 909 145 148 33 977 35 504
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 153 177 151 466 36 935 37 050
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 580 115 064 25 458 28 145
Zobowiązania długoterminowe 12 673 15 858 3 055 3 879
Zobowiązania krótkoterminowe 92 907 99 206 22 403 24 266
Liczba akcji 11 303 320 11 303 320 11 303 320 11 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,81 1,05 0,19 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 13,55 13,4 0,19 3,11
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu Jednostki Dominujacej Decora.pdf List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej Decora
GK Decora_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_2013.pdf GK Decora_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_2013
GK Decora sprawozdanie zarządu.pdf GK Decora sprawozdanie zarządu
Opinia i raport audytora z badania SSF Decora_2013.pdf Opinia i raport audytora z badania SSF decora_2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s4pz6

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | DECORA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DECORA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Środa Wielkopolska | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A | | 24A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 28-64-209 | | 061 28-64-223 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir@decora.pl | | www.decora.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 786-10-00-577 | | 630247715 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Waldemar Osuch Prezes Zarządu
2014-03-20 Artur Hibner Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Zaneta Łukaszewska-Kornosz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s4pz6

Podziel się opinią

Share
d2s4pz6
d2s4pz6