Trwa ładowanie...
d3on0nc

DELKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

DELKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d3on0nc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 528 834 568 389 126 709 137 288
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 101 3 879 -743 937
Zysk (strata) brutto -6 342 1 476 -1 520 357
Zysk (strata) netto -5 474 1 205 -1 312 291
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 568 -4 535 1 334 -1 095
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 298 -13 813 -551 -3 336
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 129 16 032 -989 3 872
Przepływy pieniężne netto, razem -859 -2 316 -206 -559
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 127 050 143 447 31 077 32 478
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 153 97 532 21 074 22 082
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 832 6 684 1 427 1 513
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 321 90 848 19 647 20 569
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 897 45 915 10 004 10 396
. Kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 5 980 5 980 1 463 1 354
Liczba akcji (w szt.) 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,92 0,2 -0,22 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,84 7,68 1,67 1,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego IV kwartał 2012 okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. IV kwartał 2012r. IV kwartał 2011r. IV kwartał 2012r. IV kwartał 2011r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 115 982 127 736 27 789 30 853
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 546 -1 554 131 -375
Zysk (strata) brutto -272 -2 218 -65 -536
Zysk (strata) netto 1 034 -2 218 248 -536
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 080 2 157 978 521
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 -5 313 3 -1 283
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 524 -880 -1 084 -213
Przepływy pieniężne netto, razem -430 -4 036 -103 -975
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF Delko 4Q2012 z dnia 28-02-2013.pdf Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny Grupy Kapitałowej DELKO za IV kwartał narastająco 2012 roku zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie spółki Delko S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DELKO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 63-100 | | Śrem | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Gostyńska | | 51 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 28 37 731 | | +48 602-565-718 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | office@delko.com.pl | | www.delko.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 785-10-03-396 | | 630306168 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu Dariusz Kawecki
2013-02-28 Wojciech Szymon Kowalski Wiceprezes Zarządu Wojciech Szymon Kowalski
2013-02-28 Leszek Wójcik Wiceprezes Zarządu Leszek Wójcik
2013-02-28 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu Mirosław Jan Dąbrowski
2013-02-28 Kazimierz Luberda Wiceprezes Zarządu Kazimierz Luberda
2013-02-28 Bernadeta Nowak Główna Księgowa Bernadeta Nowak

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc