Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

DGA - Podpisanie warunkowych umów sprzedaży udziałów spółki Audiobook.pl Sp. z o.o. oraz planowa ...

DGA - Podpisanie warunkowych umów sprzedaży udziałów spółki Audiobook.pl Sp. z o.o. oraz planowana nowa inwestycja kapitałowa (22/2014)
Share
dwyes71

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie warunkowych umów sprzedaży udziałów spółki Audiobook.pl Sp. z o.o. oraz planowana nowa inwestycja kapitałowa | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. DGA S.A. oraz spółka zależna Life Fund Sp. z o.o. podpisały warunkowe umowy sprzedaży wszystkich udziałów spółki Audiobook.pl Sp. z o.o. I. Na mocy umowy DGA S.A. sprzedała firmie Bezkartek.pl S.A. 800 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 560.000 zł w spółce Audiobook.pl Sp. z o.o. za łączną cenę 828.800 zł. II. Na mocy umowy spółka zależna Life Fund Sp. z o.o. sprzedała firmie Bezkartek.pl S.A. 500 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 350.000 zł w spółce Audiobook.pl Sp. z o.o. za łączną cenę 514.200 zł. III. Umowy, o których mowa w pkt. I i II zawarte zostały pod warunkiem rozwiązującym tj. ulegają rozwiązaniu zaś ich skutki ustają, jeżeli któryś z poniższych warunków nie zostanie spełniony: a) w dniu 24 czerwca 2014 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bezkartek.pl S.A., b) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bezkartek.pl S.A., o którym mowa w lit. a)
powyżej, dokona podniesienia kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.343.000 PLN poprzez emisję 1.343.000 nowych akcji, c) Akcje wyemitowane w ramach emisji, o której mowa w lit. b) powyżej, będą akcjami co najmniej tak samo uprzywilejowanymi jak akcje wyemitowane przez spółkę Bezkartek.pl S.A. w dotychczasowych emisjach, w tym zwłaszcza ? lecz nie wyłącznie ? w zakresie prawa głosu oraz prawa do dywidendy, d) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bezkartek.pl S.A., o którym mowa w lit. a) powyżej, nie dokona podniesienia kapitału zakładowego o wartości większej niż określona w lit. b) powyżej, e) Całość akcji wyemitowanych w ramach emisji, o której mowa w lit. b) powyżej, zostanie objęta przez Spółkę DGA S.A., f) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bezkartek.pl S.A., o którym mowa w lit. a) powyżej, nie dokona zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa w lit. a) powyżej, w tym zwłaszcza nie wprowadzi pod głosowanie zmian w dokumentach korporacyjnych spółki (statut,
regulaminy etc.), które umniejszałyby bądź pogorszały zakres praw lub obowiązków akcjonariusza obejmującego akcje w ramach emisji, o której mowa w lit. b) powyżej. IV. Zarząd DGA S.A. informuje, że wszystkie warunki oprócz warunku wymienionego w punkcie III. e) powyżej zostały spełnione w dniu 24 czerwca 2014 r. Na objęcie przez DGA S.A. emisji nowych akcji spółki Bezkartek.pl S.A., o której mowa w punkcie III. e) powyżej wyznaczono termin nie późniejszy niż 31 lipca 2014 r. V. Ziszczenie się ostatniego warunku (III. e)) w terminie wskazanym w pkt. IV będzie miało następujące konsekwencje: 1. Umowy sprzedaży przez DGA S.A. i Life Fund Sp. z o.o. wszystkich udziałów spółki Audiobook.pl Sp. z o.o. wejdą w życie, co oznacza, że zarówno DGA S.A. i Life Fund Sp. z o.o. nie będą udziałowcami w spółce Audiobook.pl Sp. z o.o. 2. DGA S.A. zrealizuje na transakcji sprzedaży udziałów Audiobook.pl Sp. z o.o. zysk w wysokości 268,8 tys. zł. 3. Life Fund Sp. z o.o. zrealizuje na transakcji sprzedaży udziałów Audiobook.pl
Sp. z o.o. zysk w wysokości 254,2 tys. zł. 4. DGA S.A. obejmie 1.343.000 akcji firmy Bezkartek.pl S.A. za łączną cenę 1.343.000 zł i będzie miała 80% udział w kapitale akcyjnym i ogólnej liczbie głosów Bezkartek.pl S.A. VI. Zarząd DGA S.A. informuje ponadto, że Walne Zgromadzenie spółki Bezkartek.pl S.A. 24 czerwca 2014 r. podjęło również uchwałę odnośnie wyrażenia zgody na planowane połączenie przez przejęcie przez Bezkartek.pl S.A. spółki Audiobook.pl Sp. z o.o. VII. Opis spółki Bezkartek.pl S.A. Bezkartek.pl S.A. to podmiot funkcjonujący na polskim rynku książki od 2008 r. Głównym atutem spółki oraz jednocześnie jej podstawowym przedmiotem działalności jest bogata oferta ebooków, składająca się obecnie z blisko 15 tys. tytułów pochodzących od większości polskich wydawców oferujących książki elektroniczne. Spółka aktywnie funkcjonuje również w sektorze e-czytników, oferując swoim Klientom komplementarną ofertę książki elektronicznej. Powyższe zasoby połączone ze znajomością rynku książki, wysokimi poziomem
wiedzy i doświadczeniem w dziedzinie IT (potwierdzonym realizacją projektów unijnych) stanowią pożądane uzupełnienie dotychczasowej oferty spółki Audiobook.pl Sp. z o.o., jednego z największych i najstarszych dystrybutorów audiobooków w Polsce. Dzięki połączeniu zasobów spółek - tak majątkowych jak i przede wszystkim osobowych - możliwe będzie zaoferowanie Klientom detalicznym oraz instytucjonalnym pełnej oferty w zakresie książki elektronicznej, zarówno co do tytułów oraz formatów, jak i co do nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie dostarczania wspomnianych treści. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V
(ulica) (numer)
061 859 59 00 061 859 59 01
(telefon) (fax)
dgasa@dga.pl www.dga.pl
(e-mail) (www)
781-10-10-013 630346245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Błażej Piechowiak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71