Trwa ładowanie...
d18stie
espi

DM IDM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

DM IDM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

Share
d18stie
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z działalności podstawowej 96 222 115 049 23 809 28 743
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 831 57 278 453 14 310
Zysk (strata) brutto -11 092 45 784 -2 745 11 438
Zysk (strata) netto -11 273 37 708 -2 789 9 421
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -12 856 36 333 -3 181 9 077
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 583 1 375 392 344
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -184 752 52 179 -45 716 13 036
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 823 15 107 946 3 774
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 145 957 53 681 36 116 13 411
Przepływy pieniężne netto razem -34 972 120 967 -8 654 30 221
Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -12 856 36 333 -3 181 9 077
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -0,06 0,17 -0,01 0,04
Rozwodniona liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,06 0,17 -0,01 0,04
Zysk netto zanualizowany -8 163 34 440 -2 024 8 518
Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -0,04 0,16 -0,01 0,04
Stan na 30.09.11 Stan na 31.12.10 Stan na 30.09.11 Stan na 31.12.10
Aktywa razem 1 356 529 1 290 326 307 519 325 815
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 432 197 470 221 97 977 118 734
Zobowiązania wobec Klientów 60 741 118 986 13 770 30 045
Zobowiązania długoterminowe 191 159 69 266 43 335 17 490
Rezerwy na zobowiązania 25 191 28 154 5 711 7 109
Kapitał własny 707 484 721 613 160 384 182 212
Kapitał zakładowy 21 818 21 818 4 946 5 509
Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 3,24 3,31 0,74 0,84
Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 3,24 3,31 0,74 0,84
WYBRANE DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody z działalności maklerskiej 37 492 40 731 9 277 10 176
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 697 27 180 -3 637 6 790
Zysk (strata) brutto 23 558 28 282 5 829 7 066
Zysk (strata) netto 22 630 23 142 5 600 5 782
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -140 276 22 220 -34 710 5 551
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31 877 15 269 7 888 3 815
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 56 033 74 130 13 865 18 520
Przepływy pieniężne netto razem -52 366 111 619 -12 958 27 886
Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki 22 630 23 142 5 600 5 782
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) 0,10 0,11 0,03 0,03
Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą 0,10 0,11 0,03 0,03
Zysk netto zanualizowany 27 283 18 252 6 764 4 513
Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą 0,13 0,08 0,03 0,02
Stan na 30.09.11 Stan na 31.12.10 Stan na 30.09.11 Stan na 31.12.10
Aktywa razem 1 054 672 1 056 488 239 090 266 770
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 306 348 362 651 69 448 91 572
Zobowiązania wobec Klientów 60 741 118 986 13 770 30 045
Zobowiązania długoterminowe 70 063 20 893 15 883 5 276
Rezerwy na zobowiązania 18 307 21 694 4 150 5 478
Kapitał własny 659 511 650 729 149 508 164 313
Kapitał zakładowy 21 818 21 818 4 946 5 509
Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 3,02 2,98 0,69 0,75
Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 3,02 2,98 0,69 0,75
* dotyczy okresu zanualizowanego.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RaportIIIkwartal_2011 GK IDMSA.pdf GK DM IDMSA raport za III kwartał 2011 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stie

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | domów maklerskich | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DM IDM SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 012 3970600 | | 012 3970601 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-14 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2011-11-14 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stie

Podziel się opinią

Share
d18stie
d18stie