Trwa ładowanie...
d14bh3t
d14bh3t
espi

DM WDM SA - Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki (12/2014)

DM WDM SA - Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki (12/2014)
Share
d14bh3t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 lutego 2014 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 lutego 2014 r. zmian art. 7 ust. 5 Statutu Emitenta wynikających z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r. Dotychczasowe brzmienie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki było następujące: "Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem." Aktualne brzmienie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki jest następujące: "W przypadku Zarządu składającego się z dwóch członków, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, a w przypadku Zarządu składającego się z trzech lub większej liczby członków do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
uprawnionych jest trzech członków Zarządu działających łącznie." Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazaną powyżej zmianę Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259), | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | DM WDM Statut tekst jednolity 07 01 2014.pdf | DM WDM Statut -tekst jednolity | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-109 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1/201
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
d14bh3t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2014-02-21 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu
2014-02-21 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2014-02-21 Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14bh3t

Podziel się opinią

Share
d14bh3t
d14bh3t