Trwa ładowanie...
d37fxry
d37fxry
espi

DM WDM SA - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta (10/2012)

DM WDM SA - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta (10/2012)
Share
d37fxry

| (7 102) | 6 101 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Zysk/(strata) netto | | (23 341) | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 20 246 | | | | | | | | | |
| (5 593) | 4 890 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 10 | 20 558 | / | 49 229 | 2012 | 4 926 | | 11 891 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | Data sporządzenia: | 146 099 | (24 982) | 2012-05-17 | 35 006 | | | (6 034) | | | | |
| | | | | | Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | | (105 468) | | | | | | | |
| (65 074) | (25 270) | | (15 718) | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | | 61 189 | | (40 827) | | 14 661 | | | |
| (9 861) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DM WDM SA | | | | | | | | | | | | |
| Aktywa razem | 1 306 076 | | 1 456 583 | 319 475 | Temat | 329 782 | | | | | | | | |
| | | | | | Zobowiązania długoterminowe | | 72 153 | | | 115 563 | | 17 649 | | |
| 26 164 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 171 290 | | 206 191 | Podstawa prawna | 41 899 | | 46 683 | | | | | | | |
| | | | | Kapitał własny | | 1 062 633 | | | | | | | | |
| 1 134 829 | 259 927 | | 256 935 | | | | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kapitał zakładowy | | 50 937 | Treść raportu: | 50 937 | | 12 460 | | 11 533 | | | | | |
| | | | | | Liczba akcji | | 50 937 386 | | | | | | | |
| 50 937 386 | | 50 937 386 | 50 937 386 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) | (0,46) | 0,40 | (0,11) | 0,10 | | | | | | | | | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 20,86 | 22,28 | 5,10 | 5,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | | | | | | | | | |
| Zarząd Domu Maklerskiego WDM S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym powziął wiadomość o zawarciu w dniu 16 maja 2012 r. przez spółkę zależną Emitenta, firmę WDM Capital S.A. (dalej: "CAPITAL") oraz spółkę stowarzyszoną Emitenta, firmę EX-DEBT Partners S.A. (dalej: "EXD") porozumienia z firmą e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. (dalej: "EKA") i jej większościowym akcjonariuszem Panem Mariuszem Pawłowskim. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia EKA oraz Pan Mariusz Pawłowski zobowiązali się zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "NWZ"), które odbędzie się nie później niż do dnia 15 czerwca 2012 r., a na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki EKA o kwotę 1.214.000 zł w drodze emisji 12.140.000 akcji (dalej: "Akcje") na okaziciela. EKA oraz Pan Mariusz Pawłowski zobowiązali się zaoferować CAPITAL w drodze oferty prywatnej objęcie wszystkich emitowanych Akcji. Równocześnie, w tym samym terminie CAPITAL zobowiązał się zawrzeć umowę
sprzedaży 8.725.000 akcji spółki EX-DEBT S.A. na rzecz EKA za łączną cenę nie wyższą niż 4,249 mln zł, z zastrzeżeniem, iż umowa ta ulegnie rozwiązaniu w przypadku odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego EKA w drodze emisji Akcji. Zawarte porozumienie zobowiązuje także EKA i pana Mariusza Pawłowskiego do podjęcia uchwał mających na celu zmianę treści statutu EKA, w szczególności w zakresie przyznania CAPITAL uprawnień osobistych takich samych jakie posiada obecnie EXD, z jednoczesnym wykreśleniem uprawnień posiadanych przez EXD, a także przyznanie dodatkowych uprawnień osobistych panu Mariuszowi Pawłowskiemu w EKA. Porozumienie zawiera ponadto standardowe porozumienia dotyczące przejęcia przez EKA pakietów kontrolnych w spółce firmy EX-DEBT S.A. oraz podmiotu od niego zależnego, firmy EXD, w tym zobowiązania do działania z należytą starannością, współpracy w zakresie wypełniania postanowień porozumienia, doprowadzenia do wymiany członków organów przejmowanych podmiotów, zabezpieczenia interesów
CAPITAL mającego objąć akcje nowej emisji spółki EKA oraz innych typowych zapisów tego rodzaju umów. Całkowita realizacja zawartego porozumienia nastąpi na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. Akcje nowej emisji wyemitowanej przez EKA mają zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i na Rynek Regulowany GPW. Wprowadzenie akcji na NewConnect ma mieć miejsce na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień porozumienia, każdej z nich przysługuje prawo nałożenia na drugą stronę sankcji finansowych w maksymalnej wysokości wynoszącej 4 mln zł. Emitent postrzega przedmiotowe porozumienie za istotne, ze względu na fakt, iż dotyczy ono zbycia znaczącego pakietu akcji Spółki stowarzyszonej Emitenta (firmy EX-DEBT S.A.), objęcia znaczącego pakietu akcji spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. a także kwoty jej dotyczące przewyższają wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-329 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1/201
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
d37fxry

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Wojciech Gudaszewski Prezes Zarządu
2012-05-17 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2012-05-17 Sławomir Cal-Całko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37fxry

Podziel się opinią

Share
d37fxry
d37fxry