Trwa ładowanie...
d2652kh
d2652kh
espi

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2011

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2011
Share
d2652kh
FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2011
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Miedzynarodowych Standardów SprawozdawczościFinansowej (MSSF) i Międzynaorodwych StandardówRachunkowości (MSF)
w walucie
data przekazania: 2011-04-26
DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(22) 354 93 20
(telefon) (fax)
dss@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 76 328 13 296 19 206 3 352
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 6 432 (4 536) 1 618 (1 143)
Zysk (Strata) brutto 2 035 (7 669) 512 (1 933)
Zysk (Strata) netto 1 646 (6 136) 414 (1 547)
EBITDA* 14 740 286 3 709 72
Marża EBITDA** 19% 2% 19% 2%
Średnia ważona liczba akcji 12 927 709 5 551 875 - -
Zysk (Strata) netto na jedną akcję (w zł) 0,13 (1,1) 0,03 (0,3)
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (14 938) 5 712 (3 759) 1 440
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (19 084) (334) (4 802) (84)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 100 845 (5 201) 25 375 (1 311)
Przepływy pieniężne netto 66 823 177 16 814 45
Bilans stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
2011-03-31 2010-12-31 2011-03-31 2010-12-31
Aktywa trwałe 587 067 565 378 146 331 142 761
Aktywa obrotowe 204 457 112 905 50 963 28 509
Kapitał własny 228 869 228 560 57 048 57 713
Zobowiązania długoterminowe 280 963 73 800 70 032 18 635
Zobowiązania krótkoterminowe 281 692 375 923 70 214 94 923
Kurs EUR/PLN* stan na dzień stan na dzień stan na dzień
2011-03-31 2010-03-31 2010-12-31
- dla danych bilansowych 4,0119 3,8622 3,9603
- dla danych rachunku zysków i strat 3,9742 3,9669 4,0044
* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) netto określona zgodniez MSSF przed amortyzacją, odpisami z tytułu utraty wartości rzeczowychaktywów trwałych oraz wartości niematerialnych, przychodami (kosztami) zdziałalności inwestycyjnej i finansowej oraz podatkiem dochodowym.EBITDA nie jest wskaźnikiem zdefiniowanym w MSSF a sposób jegowyliczenia może być różny w zależności od przyjętej metodologii.* Marża EBITDA została obliczona jako iloraz EBITDA oraz przychodów zesprzedaży.** Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursuśredniego NBP nadzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat orazrachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącegośredniąarytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnychmiesięcy danego okresu. Dane zaudytowane. EBITDA nie podlegała badaniu przez biegłegorewidenta.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
d2652kh

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
DSS S A Skonsolidowany Raport za pierwszy kwartal 2011 roku.pdf DSS S A Skonsolidowany Raport za pierwszy kwartal 2011 roku

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Jan Łuczak Prezes Zarządu Jan Łuczak
2011-04-26 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2652kh

Podziel się opinią

Share
d2652kh
d2652kh