Trwa ładowanie...
d120vq7

DROZAPOL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

DROZAPOL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d120vq7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205 827 226 788 49 316 54 778
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 761 -1 407 -901 -340
Zysk (strata) netto -7 048 -1 920 -1 689 -464
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 033 -6 746 -3 842 -1 629
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 417 855 -2 496 207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 342 -3 815 5 832 -921
Przepływy pieniężne netto, razem -2 108 -9 706 -505 -2 344
Aktywa, razem 122 810 116 773 30 040 26 438
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 392 47 308 14 772 10 711
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 246 7 439 1 772 1 684
Zobowiązania krótkoterminowe 53 146 39 869 13 000 9 027
Kapitał własny 62 418 69 465 15 268 15 727
Kapitał akcyjny 30 593 30 593 7 483 6 926
Liczba akcji 30 592 750 30 592 750 30 592 750 30 592 750
Średnia ważona liczba akcji 28 784 009 29 089 852 28 784 009 29 089 852
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,24 -0,07 -0,06 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,17 2,39 0,53 0,54
Porównywalne dane finansowe z bilansu (pkt. VIII-XIII) zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2011r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2011-31.12.2011.Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące zasady:Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na 31.12.2012r. – 4,0882 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na 30.12.2011r. – 4,4168 zł /EURO.Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za cztery kwartały 2012 i danych porównawczych czterech kwartałów 2011, przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,1736 zł/EURO i 4,1401 zł/EURO.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport QIV2012.pdf Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d120vq7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | DROZAPOL-PROFIL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DROZAPOL | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 85-880 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Toruńska | | 298 a | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 52 3260936 | | 52 3260901 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.drozapol.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5540091670 | | 090454350 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
2013-02-28 Jakub Kufel Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d120vq7

Podziel się opinią

Share
d120vq7
d120vq7