Trwa ładowanie...
d2b254e

DSS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (54/2013)

DSS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (54/2013)

Share
d2b254e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. spółka zależna Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości układowej (KKSM) zawarła z DRAGADOS S.A. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), działającą przez swój oddział DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Kupujący), Ramową Umowę Sprzedaży (Umowa), na podstawie której KKSM zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Kupującego oraz dostawy, kruszywa na potrzeby prac związanych z budową drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów-Lublin-Piaski, zadanie nr 4, odcinek Węzeł "Lubartów" - węzeł "Witosa" z włączeniem do drogi Lublin-Piaski. Szacunkowa wartość Umowy wynosi 12.662.358 PLN (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych) brutto. Umowa została zawarta na czas oznaczony, do zakończenia dostaw kruszywa, co powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2013 r. Poza tym warunki na jakich zawarta została Umowa, w tym wysokość
zastrzeżonych kar umownych, nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Ponieważ wartość wyżej opisanej Umowy przekracza kwotę stanowiącą 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, Umowę należy uznać za znaczącą. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b254e

| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-513 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŚMIAŁA | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 633 02 08 | | +48 22 633 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@dss.pl | | www.dss.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8842344796 | | 890450283 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Mariusz A. Roman Prezes Zarządu Mariusz A. Roman
2013-09-24 Rafał Abratański Członek Zarządu Rafał Abratański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b254e

Podziel się opinią

Share
d2b254e
d2b254e