Trwa ładowanie...
d4a8d4z

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.: nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialności ...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.: nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ? informacja poufna, umowa znacząca (41/2015)

Share
d4a8d4z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.: nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ? informacja poufna, umowa znacząca | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) (dalej: ?Ustawa?), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje informację poufną o nabyciu w dniu dzisiejszym (?Transakcja?) udziałów w spółce pod firmą: "AGRO PROVIMI" Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Bieganów (Bieganów 19, 69-108 Cybinka) (?Agro Provimi?). Przedmiotem Transakcji było nabycie przez Emitenta od Cargill Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 100% udziałów, tj. 1.600 udziałów o wartości nominalnej 5.000 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Agro Provimi. Ustalona w Transakcji cena nabycia 100% udziałów Agro Provimi wynosi 30.000.000,00 zł. Cena ta podlega korekcie o: (1) kwotę środków pieniężnych znajdujących się
w posiadaniu Agro Provimi na uzgodniony przez strony dzień; (2) wszystkie oprocentowane zobowiązania Agro Provimi na uzgodniony przez strony dzień; (3) część rocznej dotacji z UE na rok 2015 (należnej w roku 2016); (4) część kwot składek z tytułu obowiązujących umów ubezpieczenia zapłaconych przed Transakcją; (5) koszty zbioru pszenicy poniesione przez Agro Provimi w roku 2015; (6) uzgodnione parametry kapitału obrotowego Agro Provimi za rok 2014 i na dzień zawarcia umowy sprzedaży udziałów Spółki; (7) wartość o jaką wzrosło lub obniżyło się pogłowie bydła lub stado trzody chlewnej w uzgodnionym przez strony okresie referencyjnym. Na skutek zastosowanych mechanizmów korygujących Emitent uiścił ostatecznie Cenę zakupu w kwocie 28.066.211,59 zł, z czego 2.806.611,59 zł pochodziło z wkładu własnego (środki własne) oraz 25.259.600,00 z kredytu (raport bieżący 39/2015). Nabycie przez Spółkę udziałów Agro Provimi nastąpiło w dacie jej podpisania, tj. 2 września 2015 r. Umowa sprzedaży udziałów przewiduje kary
pieniężne dla każdej ze stron, z których żadna jednostkowo nie przekracza 10% wartości umowy, niemniej są one naliczane za każdy przypadek naruszenia. Najwyższa jednostkowa kwota kary umownej wynosi 50.000 zł. Umowa sprzedaży udziałów Agro Provimi nie przewiduje prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. W celu zapewnienia środków na nabycie ww. udziałów Spółka zawarła w dniu 31 sierpnia 2015 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu, której przedmiotem jest udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 27.000.000 zł, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 39/2015. W pozostałym zakresie cena nabycia udziałów Agro Provimi zostanie pokryta ze środków własnych Emitenta. Inwestycja w udziały Agro Provimi będzie miała charakter długoterminowy. Z uwagi na planowaną wartość transakcji, przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, ww. umowa, w przypadku jej podpisania, stanowi również umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a8d4z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Dariusz Formela prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a8d4z

Podziel się opinią

Share
d4a8d4z
d4a8d4z