Trwa ładowanie...
d1xkjli
espi

DYWILAN S.A. - Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji Spółki. Rejestracja zmian ...

DYWILAN S.A. - Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji Spółki. Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (7/2014)
Share
d1xkjli

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DYWILAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji Spółki. Rejestracja zmian w Statucie Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DYWILAN S.A. informuje, że w dniu 12.11.2014 r. wpłynęła do Spółki informacja (Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS z dnia 05.11.2014 r.) o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego DYWILAN SA, poprzez umorzenie akcji Spółki oraz o rejestracji zmiany statutu Spółki. Umorzeniu, w drodze umorzenia dobrowolnego uległo 476.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 238.000,00 zł (słownie dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych), w tym: - 196 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) - 280 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN:
PLDWLAN00014 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) Liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom wynosiła 476.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 05.11.2014 r. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 2.642.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych) do kwoty 2.404.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych), to jest o kwotę 238.000 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych), poprzez umorzenie 476.000 (czterystu siedemdziesięciu sześciu) akcji, w tym 196.000 (stu dziewięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 280.000 (dwustu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii E oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLDWLAN00014, o wartości
nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 238.000 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych) W związku z rejestracją zmiany Statutu Spółki podaje się do wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki (w załączeniu) jak również treść zmienionych paragrafów: § 10 ust 1 pkt 1 -5 Statutu dotychczasowe brzmienie: § 10. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.642.000 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 5.284.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: 1. 2.396.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A-0000001 do A-2396000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.198.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 2. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B-0001 do B-4000, o łącznej wartości nominalnej
wynoszącej 2.000 zł (dwa tysiące złotych); 3. 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych); 4. 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 98.000 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 5. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). § 10 ust 1 pkt 1 -5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: § 10. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.404.000 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.808.000 (cztery miliony osiemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: 1. 2.396.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A-0000001 do
A-2396000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.198.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 2. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B-0001 do B-4000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000 zł (dwa tysiące złotych); 3. 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych); 4. Skreślony 5. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUT DYWILAN.pdf | Statut Dywilan SA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DYWILAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DYWILAN S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-212 ŁÓDŹ
(kod pocztowy) (miejscowość)
STERLINGA 27/29
(ulica) (numer)
+48 (42) 25 36 500 +48 (42) 25 36 504
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Piotr Jakubiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xkjli

Podziel się opinią

Share
d1xkjli
d1xkjli