Trwa ładowanie...
d292w8a

ECA - Treść uchwał podjętych na NWZA ECA S.A. w dniu 26.02.2015 r. (9/2015) - EBI

ECA - Treść uchwał podjętych na NWZA ECA S.A. w dniu 26.02.2015 r. (9/2015)

Share
d292w8a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA ECA S.A. w dniu 26.02.2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ECA S.A. z siedzibą w Krakowie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje protokół obejmujący treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: ?NWZA?) w dniu 26.02.2015 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje. Sprzeciwów nie zgłoszono. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że: 1. Uchwałą nr 8/2015 w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę, NWZA postanowiło o umorzeniu 693.474 akcji własnych Emitenta, w tym 127.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 566.274 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych kodem papierów ISIN PLAUXLM00026, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Ww. akcje zostały nabyte przez Spółkę na podstawie skupu akcji własnych,
o którym Spółka informowała stosownymi raportami bieżącymi, w tym także w związku z realizacją ugody z dnia 8 sierpnia 2012 r. (RB 87/2012). Powołana uchwała NWZA weszła w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. O rejestracji umorzenia akcji Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym. 2. Uchwałą nr 9/2015 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A., NWZA postanowiło o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 346.737,00 zł, tj. z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 zł do kwoty 2.593.763,00 zł poprzez umorzenie akcji, o którym mowa w pkt 1. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w kapitale zakładowym po umorzeniu 693.474 akcji własnych Emitenta. Jednocześnie zastrzeżono, że obniżenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpi z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Powołana uchwała NWZA weszła w życie z chwilą
podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. O rejestracji obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A., Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym. 3. Uchwałą nr 10/2015 NWZA dokonano zmian w Statucie Emitenta: Dotychczas obowiązujący tekst § 5 ust. 1 Statutu: ?§ 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.940.500,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: a) 233.200 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, e) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (słownie: jeden) głos. Treść § 5 ust. 1 Statutu po zmianie: ?§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na: a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (słownie: jeden) głos.? Uchwała w sprawie zmiany Statutu Emitenta weszła w życie z chwilą
jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 7, § 4 ust. 2 pkt. 2, 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | NWZA26022015-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

Podziel się opinią

Share
d292w8a
d292w8a