Trwa ładowanie...
d3mu11x

eCARD S.A. - Zmiana zamiaru dalszego zwiększania udziału w znacznych pakietach akcji (32/2010)

eCARD S.A. - Zmiana zamiaru dalszego zwiększania udziału w znacznych pakietach akcji (32/2010)

Share
d3mu11x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana zamiaru dalszego zwiększania udziału w znacznych pakietach akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd eCard S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 19 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK (dalej: "TUW SKOK").Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu, w dniu 17 listopada 2010 roku Zarząd TUW SKOK podjął uchwałę o przyjęciu oferty Emitenta, dotyczącej nabycia 11 200 000 (słownie: jedenastu milionów dwustu tysięcy) akcji serii C Emitenta, po cenie emisyjnej 0,45 PLN (słownie: czterdzieści pięć groszy) za 1 akcję.Przed objęciem wyżej wymienionych akcji TUW SKOK posiada 44 883 284 akcje Emitenta, co daje 81,61% udział w kapitale zakładowym eCard S.A. Udział TUW SKOK w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki eCard S.A. wynosi 81,61% (44 883 284 głosów).Po objęciu ww. akcji serii C TUW SKOK będzie posiadać 56 083 284 akcje oraz 84,72% udział w
kapitale zakładowym eCard S.A. W rezultacie udział TUW SKOK w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki eCard S.A. będzie wynosił 84,72% (56 083 284 głosy).Tym samym TUW SKOK zawiadamia, iż dokonał zmiany zamiaru, określonego w zawiadomieniach z dnia 30 marca 2010 roku, przekazanych przez Emitenta raportem bieżącym nr 12/2010, w których oświadczył, że nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki eCard S.A. w okresie przyszłych dwunastu miesięcy.Wedle wiedzy Emitenta podmioty zależne względem TUW SKOK nie posiadają akcji Emitenta.Wedle wiedzy Emitenta TUW SKOK nie posiada żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie osobom trzecim uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mu11x

| | | eCARD Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | eCARD S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 493 44 90 | | 022 493 44 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@ecard.pl | | www.ecard.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-31-03-040 | | 016341786 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2010-11-19 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mu11x

Podziel się opinią

Share
d3mu11x
d3mu11x