Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

ED INVEST S.A. - Rada Nadzorcza aprobuje wypłatę dywidendy (17/2012)

ED INVEST S.A. - Rada Nadzorcza aprobuje wypłatę dywidendy (17/2012)
Share
d1l86ej
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Rada Nadzorcza aprobuje wypłatę dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Nadzorcza ED invest S.A. (,,Rada,,) pozytywnie zaopiniowała proponowany przez Zarząd podział zysku za 2011 r., tj. wypłatę dywidendy w wysokości 15 gr. na akcję, i przekazanie pozostałego zysku na kapitał zapasowy ? informuje Zarząd. W podjętej 17-05-2012 uchwale Rada wskazuje 11 lipca 2012 r. jako dzień ustalenia prawa do dywidendy, a 25 lipca 2012 r. ? dzień wypłaty dywidendy. Rada zwraca uwagę na konsekwentną realizację polityki dywidendowej na lata 2010-2012, opisanej w prospekcie emisyjnym. Podstawa szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., NR 33, poz. 259 z późn. zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-982 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bora Komorowskiego 35 lok 218
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-19-68-486 012820030
(NIP) (REGON)
d1l86ej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Barbara Banasiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej