Trwa ładowanie...
d16t4kv

ED INVEST S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (3/2011)

ED INVEST S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (3/2011)

Share
d16t4kv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ED INVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ED Invest S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12-01-2011 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie z dnia 31-12-2010 r. o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmianie treści § 7 ust.1 Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. z dnia 22 kwietnia 2010 r. (Rep. A nr 3109/2010) oraz Aktu Notarialnego z dnia 03-12-2010 roku (Rep. A Nr 514/2010).I. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 627. 410,05 zł, (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych 5/100) do kwoty 635.252,70 zł ( słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 70/100), w wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, objętych przez AT Invest sp. z o.o.Kapitał zakładowy Ed invest S.A. dzieli się na 12.705.054 akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej
0,05 zł każda, z tego:- seria A liczy - 10.000.000 akcji;- seria B, liczy - 2.548.201 akcji;- seria C liczy - 156.853 akcje.Ogólna liczba głosów, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 12.705.054 głosy, z tego na akcje serii A przypada 78,71% głosów, na akcje serii B 20,06% głosów, zaś udział akcji serii C to 1,23% ogółu głosów.II. Zmiany w StatucieDotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki :1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 627.410,05 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć i 5/100 złotego) i dzieli się na:a) 10.000.000 (słownie:dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda;b) 2.548.201 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda;po zmianie §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 635.252,70 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć
tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 70/100) i dzieli się na:a) 10.000.000 (słownie:dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda;b) 2.548.201 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda;c) 156.853 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5 groszy każda;Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. wsprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierówwartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

| | | ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ED INVEST S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-982 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bora Komorowskiego | | 35 lok 218 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Zofia EgierskaJerzy DyrczMaria Kamecka Kiszkiel Prezes ZarząduWiceprezes ZarząduProkurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

Podziel się opinią

Share
d16t4kv
d16t4kv