Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg
espi

EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych (6/2012)

EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych (6/2012)
Share
d3tz9rg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKO Holding S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2012r. otrzymał z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (DM BZWBK S.A.) z/s w Poznaniu informację, iż w dniach 12-16 marca 2012 roku DM BZ WBK S.A., wykonując postanowienia Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych z dnia 21 grudnia 2011 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabył na własny rachunek 9.350 akcji Spółki, stanowiących 0,0192% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 9.350 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,0192% ogólnej liczby głosów). Akcje zostały nabyte podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za średnią jednostkową cenę 3,72 zł w ramach realizacji programu odkupu akcji własnych, o którym mowa w raporcie 28 / 2011 z 22 grudnia 2011 roku, stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 listopada 2011 r.
Wykaz poszczególnych transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł. Po nabyciu akcji, będących przedmiotem niniejszego raportu, DM BZWBK S.A. posiada 26.526 akcji EKO Holding S.A., stanowiących 0,0546% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 26.526 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,0546% ogólnej liczby głosów). Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy DM BZWBK S.A. a Emitentem, akcje nabywane przez DM BZWBK S.A. w wykonaniu programu skupu akcji własnych Emitenta, zostaną nabyte przez Emitenta od DM BZWBK S.A. w drodze transakcji pakietowej. Dotychczas EKO Holding S.A. nabyła od DM BZWBK S.A. 72.505 akcji, które stanowią 0,1491% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 72.505 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,1491% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 62012nabycie akcji własnych załącznik.pdf | załącznik do raportu nr 6/2012 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 395 56 00 (71) 395 56 01
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.ekoholdingsa.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Krzysztof Gradecki Prezes Zarządu
2012-03-21 Robert Orlicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg