Trwa ładowanie...
d2e3b83
d2e3b83
espi

EKOKOGENERACJA - Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji ... - EBI

EKOKOGENERACJA - Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji (62/2014)
Share
d2e3b83

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 62 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie Uchwały Zarządu podmiotu zależnego w sprawie określenia warunków emisji obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2014 r. Zarząd podmiotu zależnego - spółki Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podjął Uchwałę nr 1/11/2014 w sprawie określenia warunków emisji obligacji serii G emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców z dnia 29 października 2012 r., zmienionej Uchwałą nr 1/02/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców z dnia 8 lutego 2013 r. Przedmiotem emisji jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 150 (sto pięćdziesiąt) kuponowych zabezpieczonych trzyletnich obligacji na okaziciela serii G ("Obligacje") o cenie nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda. Emitowane Obligacje są obligacjami na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, których ewidencja będzie prowadzona przez Copernicus Securities S.A. Zabezpieczeniem Obligacji będzie poręczenie udzielone przez Ekokogeneracja S.A. obejmujące wartość nominalną wyemitowanych Obligacji oraz należne
odsetki naliczane w okresie od dnia 13 grudnia 2014 r. do dnia 12 grudnia 2017 r. Obligacje będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej w wysokości 9,80% (dziewięć i 80/100 procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji począwszy od dnia emisji. Odsetki od Obligacji będą wypłacane kwartalnie. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 12 grudnia 2017 r. Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. ma prawo do zażądania przedterminowego wykupu Obligacji, który może być dokonany w dniu wypłaty odsetek każdego z okresów odsetkowych, jednak nie wczesnej niż w dniu wypłaty odsetek drugiego okresu odsetkowego i nie później niż w dniu wypłaty odsetek jedenastego okresu odsetkowego. Wcześniejszy wykup Obligacji może zostać dokonany przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. bez żadnej dodatkowej premii. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach i skierowane do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. W
związku z planowym prefinansowaniem wydatków inwestycyjnych koniecznych do zrealizowania i uruchomienia inwestycji na terenie ZEC Nowy Dwór Mazowiecki, Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. planuje oprócz emisji Obligacji serii G, pozyskanie dodatkowych środków finansowych z emisji obligacji lub innych źródeł na kwotę do 4.500.000 zł. Po zakończeniu prefinansowania inwestycji na terenie ZEC Nowy Dwór Mazowiecki i pozyskaniu docelowego finansowania długoterminowego umożliwiającego refinansowanie wydatków na realizację inwestycji na terenie ZEC Nowy Dwór Mazowiecki, Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. przewiduje dokonanie wcześniejszego wykupu większej części wyemitowanych obligacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Meyer Kierownik Działu Analiz i Rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3b83

Podziel się opinią

Share
d2e3b83
d2e3b83