Trwa ładowanie...
d3lfene

ELBUDOWA - Raport roczny R 2014

ELBUDOWA - Raport roczny R 2014

Share
d3lfene
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 064 485 853 547 254 096 202 695
Zysk operacyjny 33 090 19 780 7 899 4 697
Zysk brutto przed opodatkowaniem 36 885 20 911 8 805 4 966
Zysk netto okresu obrotowego z działalności kontynuowanej 29 101 13 306 6 947 3 160
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (97 029) 56 834 (23 161) 13 497
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 907) (10 096) (1 171) (2 398)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 85 080 (16 085) 20 309 (3 820)
Zmiana stanu netto środków pieniężnych (16 856) 30 653 (4 023) 7 279
Aktywa trwałe 201 893 217 995 47 367 52 564
Aktywa obrotowe 710 891 544 413 166 786 131 273
Aktywa, razem 912 784 762 408 214 153 183 837
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 20 429 18 598 4 793 4 485
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 545 497 419 458 127 982 101 142
Zobowiązania i rezerwy, razem 565 926 438 056 132 775 105 627
Kapitał własny 346 858 324 352 81 378 78 210
Kapitał podstawowy (zakładowy) 10 003 26 375 2 347 6 360
Liczba akcji (w sztukach) 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 73,06 68,32 17,14 16,47
Poszczególne dane finansowe za 2014 i 2013 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: a) poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień: - 31.12.2014 roku - 4,2623 zł/EUR, - 31.12.2013 roku - 4,1472 zł/EUR, b) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego: - od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku - 4,1893 zł/EUR, - od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku - 4,2110 zł/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
R za 2014 rok.pdf Raport roczny R za 2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ERNST & YOUNG Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2015-03-20 Adam Świgulski Członek Zarządu
2015-03-20 Ariusz Bober Członek Zarządu
2015-03-20 Sławomir Wołek Członek Zarządu
2015-03-20 Janusz Juszczyk Członek Zarządu
2015-03-20 Arkadiusz Klimowicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Sylwia Wojtas Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene