Trwa ładowanie...
dfeklm7

ELEKTRIM - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Mega Investments Sp. z o.o. (4/2011)

ELEKTRIM - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Mega Investments Sp. z o.o. (4/2011)

Share
dfeklm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTRIM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Mega Investments Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | DRUGIE ZAWIADOMIENIE ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000039329, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia ELEKTRIM S.A. z Mega Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000222477, poprzez przejęcie całego majątku Mega Investments Sp. z o.o. przez ELEKTRIM S.A., zgodnie z ustaleniami dokonanymi w planie połączenia z dnia 9 września 2011 roku, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 września 2011 roku, Nr 185 poz. 12149. W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A., które odbędzie się w
dniu 27 października 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie ELEKTRIM S.A., przy ul. Pańskiej 77/79. Na Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim w 2010 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010; 8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Mega Investments Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez przejęcie całego majątku Mega Investments Sp. z o.o. przez ELEKTRIM S.A. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 9 września 2011 roku; 9. Przedstawienie informacji finansowej dotyczącej ELEKTRIM S.A. na dzień 31 sierpnia 2011 roku; 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Elektrim SA; 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W terminie od 26 września 2011 roku do dnia Zgromadzenia, Akcjonariusze ELEKTRIM S.A., zgodnie z art. 504 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim udokumentowaniu statusu akcjonariusza mogą zapoznać się z następującymi dokumentami, znajdującymi się w siedzibie Spółki, przy ul. Pańskiej 77/79 (pok. 402), związanymi z punktem 8 powyższego porządku obrad: 1. Plan połączenia. 2. Projekt uchwały o połączeniu. 3. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów Spółek łączących się za lata 2008-2010. 4. Ustalenie wartości majątku Mega Investments Sp. z o.o. na dzień 31
sierpnia 2011 roku. 5. Oświadczenia Zarządów łączących się Spółek, zawierające informację o stanie księgowym Spółek, sporządzone dla celów połączenia. Zarząd Elektrim S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

| | | ELEKTRIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELEKTRIM | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-834 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Pańska | | 77/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 432 88 01 | | 432 87 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@elektrim.pl | | www.elektrim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-77-46 | | 000144058 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Iwona Tabakiernik-Wysłocka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

Podziel się opinią

Share
dfeklm7
dfeklm7