Trwa ładowanie...
d3373at

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy ramowej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez E ...

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy ramowej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej (52/2015)

Share
d3373at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy ramowej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Biorąc pod uwagę § 2 ust. 2, w związku z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 31.08.2015r. otrzymał z mBank S.A. (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie podpisaną Umowę Ramową (dalej: Umowa; data umowy: 25.08.2015r.). Przedmiotem umowy jest korzystanie przez ELEKTROTIM S.A. z gwarancji udzielanych przez Bank w ramach udostępnionej Linii na gwarancje. W ramach Linii Bank wyraził gotowość udzielenia następujących gwarancji: przetargowych, zwrotu zaliczki/kaucji, dobrego wykonania kontraktu, terminowych płatności, wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych w PLN, EUR lub USD, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank oraz powołującymi się na Umowę zleceniami Klienta, sporządzonymi na obowiązującym w Banku
formularzu, składanymi w okresie wykorzystania Limitu Linii wraz z odpowiadającym danemu zleceniu Oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa Umowie. Bank przyznał Spółce ELEKTROTIM S.A. prawo do korzystania z gwarancji w ramach Limitu Linii do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych). Linia na gwarancje została udostępniona Spółce ELEKTROTIM S.A. na okres od dnia podpisania Umowy do dnia 30.09.2022r. (ostateczny termin ważności gwarancji wystawionych przez Bank w ramach Limitu Linii). Okres wykorzystania Limitu Linii, w którym ELEKTROTIM S.A. jest uprawniony do składania zleceń udzielenia gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Umowy i upływa z dniem 28.09.2018r. Inne istotne postanowienia Umowy: ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej oraz do tego, że w okresie obowiązywania Umowy będzie osiągać następujące efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe: 1)wskaźnik zadłużenia rozumiany jako stosunek
sumy rezerw + zobowiązań długoterminowych, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych do sumy aktywów ? nie większy niż 70%, 2)wynik finansowy netto dodatni na koniec każdego roku obrachunkowego. Kryterium uznania ww. Umowy za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych z tym samym podmiotem w ciągu ostatnich 12 miesięcy, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki. Spółka jest również stroną Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych ?Umbrella wieloproduktowa?. Łączna wartość umów zawartych z mBank w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 36 mln złotych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 352 13 41 | | 71 351 48 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2015-09-01 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at