Trwa ładowanie...
dhgp2iw

ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dhgp2iw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 211 088 189 709 50 577 45 822
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 459 11 442 2 266 2 764
Zysk (strata) brutto 9 719 12 790 2 329 3 089
Zysk (strata) netto 6 777 9 714 1 624 2 346
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 217 774 3 646 187
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 817 -897 -2 592 -217
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 669 -4 822 -3 515 -1 165
Przepływy pieniężne netto, razem -10 269 -4 945 -2 460 -1 194
Aktywa, razem 148 447 139 426 36 311 31 567
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 881 49 485 14 892 11 204
Zobowiązania długoterminowe 197 271 48 61
Zobowiązania krótkoterminowe 46 659 41 745 11 413 9 451
Kapitał własny 87 566 89 941 21 419 20 363
Kapitał zakładowy 9 959 9 959 2 436 2 255
Liczba akcji (w szt.) 9 959 159 9 959 159 9 959 159 9 959 159
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,68 0,98 0,16 0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,68 0,98 0,16 0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,79 9,03 2,15 2,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,79 9,03 2,15 2,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 1,00 0,70 0,24 0,16
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 978 139 439 31 143 33 680
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 252 8 253 779 1 993
Zysk (strata) brutto 6 410 9 417 1 536 2 275
Zysk (strata) netto 5 701 7 784 1 366 1 880
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 118 -592 28 -143
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 318 756 -1 274 183
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 004 -6 849 -2 397 -1 654
Przepływy pieniężne netto, razem -15 204 -6 685 -3 643 -1 615
Aktywa, razem 108 068 114 468 26 434 25 917
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 353 31 495 7 180 7 131
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 23 619 26 718 5 777 6 049
Kapitał własny 78 715 82 973 19 254 18 786
Kapitał zakładowy 9 959 9 959 2 436 2 255
Liczba akcji (w szt.) 9 959 159 9 959 159 9 959 159 9 959 159
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,57 0,78 0,14 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,57 0,78 0,14 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,90 8,33 1,93 1,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,90 8,33 1,93 1,89
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 1,00 0,70 0,24 0,16
Zastosowane do przeliczeń kursy:31.12.2012r. - kurs średnioroczny: 4,1736 zł; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego: 4,0882 zł31.12.2011r. - kurs średnioroczny: 4,1401 zł; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego: 4,4168 zł
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane spr fin za IV kwartał 2012 ELEKTROTIM.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kw. 2012 Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
Informacja dodatkowa - IV kwartał 2012.pdf Informacje dodatkowe do raportu za IV kwartał 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhgp2iw

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 071 352 13 41 | | 071 351 48 39 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Dariusz Połetek Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
2013-02-28 Beata Wesołowska Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhgp2iw

Podziel się opinią

Share
dhgp2iw
dhgp2iw