Trwa ładowanie...
d1wkwnz
espi

ELKOP - Raport roczny R 2013

ELKOP - Raport roczny R 2013

Share
d1wkwnz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 996 4 529 1 186 1 085
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 667 17 781 871 4 260
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 044 17 505 1 198 4 194
Zysk (strata) netto 4 364 13 410 1 036 3 213
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 3 252 -10 851 772 -2 600
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1 965 -5 205 -467 -1 247
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 18 115 0 4 340
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 287 1 516 306 363
Aktywa razem 61 841 59 394 14 912 14 528
Zobowiązania krótkoterminowe 711 759 171 186
Kapitał własny 56 228 54 405 13 558 13 308
Kapitał zakładowy 53 001 53 001 12 780 12 964
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 106 002 204 106 002 204 106 002 204 106 002 204
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,04 0,28 0,01 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,55 0,51 0,13 0,12
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ELKOP SA sprawozadnie Zarządu za rok 2013.pdf
ELKOP SA sprawozadnie finansowe za rok 2013.pdf
ELKOP SA opinia i raport biegłego rewidenta.pdf
ELKOP SA ład korporacyjny.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1wkwnz

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | ELKOP Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELKOP | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 41-506 | | Chorzów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Józefa Maronia | | 44 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 246 24 71 | | 032 246 20 88 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@elkop.pl | | www.elkop.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6270011620 | | 272549956 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Jolanta Gałuszka

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1wkwnz

Podziel się opinią

Share
d1wkwnz
d1wkwnz