Trwa ładowanie...
dpqaswn
dpqaswn
espi

ELZAB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013

ELZAB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
Share
dpqaswn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 4 kwartały 2013 4 kwartały 2012 4 kwartały 2013 4 kwartały 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 087 72 343 26 380 17 333
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 377 5 480 3 652 1 313
Zysk (strata) brutto 16 051 4 346 3 812 1 041
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 12 872 2 956 3 057 708
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 306 13 122 4 896 3 210
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 032 -8 946 -4 830 -2 188
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -653 -2 696 -157 -659
Przepływy pieniężne netto, razem -379 1 480 -91 362
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,80 0,18 0,19 0,04
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 99 052 65 408 23 884 15 999
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2 772 1 711 668 419
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 38 530 16 162 9 291 3 953
Kapitał własny 57 750 47 535 13 925 11 627
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 339 5 416
Liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,58 2,95 0,86 0,72
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 4 kwartały 2013 4 kwartały 2012 4 kwartały 2013 4 kwartały 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 002 67 790 24 698 16 243
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 409 5 646 3 659 1 353
Zysk (strata) brutto 16 093 4 258 3 822 1 020
Zysk (strata) netto 12 883 2 870 3 059 688
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 977 13 623 4 094 3 332
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 666 -9 056 -5 465 -2 215
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -558 -2 560 -135 -626
Przepływy pieniężne netto, razem -6 247 2 007 -1 506 491
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,80 0,18 0,19 0,04
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 89 822 64 489 21 658 15 774
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2 580 1 602 622 392
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 29 474 15 336 7 107 3 751
Kapitał własny 57 768 47 551 13 929 11 631
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 339 5 416
Liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,58 2,95 0,86 0,72
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GRUPA ELZAB część finansowa SA Qr IV 2013.PDF skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ELZAB
ELZAB część finansowa SA Qr IV 2013.PDF sprawozdanie finansowe ELZAB
informacja SA Qr IV 2013.pdf informacja dodatkowa do QS za 4 kwartały 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-02-12
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZAB Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)
(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)
ir@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)
6480000255 270036336
(NIP) (REGON)
dpqaswn

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2014-02-12 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpqaswn

Podziel się opinią

Share
dpqaswn
dpqaswn