Trwa ładowanie...
d4znig7

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (2/2012)

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (2/2012)

Share
d4znig7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Elzab") informuje, że w okresie od dnia 30 grudnia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. zawarł cztery umowy objęcia Obligacji, które zgodnie z treścią przepisu § 2 ust 2, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa, nie będącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") stanowią o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia. Kryterium, jakie zostało przyjęte dla uznania powyższych umów za zawarcie znaczącej umowy jest ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Elzab. Łączna wartość wszystkich zawartych umów objęcia Obligacji wynosi 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) złotych. Umową objęcia obligacji o
największej wartości jest umowa opisana poniżej ("Umowa"). Umowa została zawarta w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Elzab a Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Jutrzenki 116, 02 -230 Warszawa. Przedmiotem Umowy jest objęcie obligacji wyemitowanych przez Comp S.A. serii A11 o numerach serii od 1 do 18, o cenie emisyjnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych każda, tj. w łącznej wysokości 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) złotych. Istotne warunki Umowy: Oprocentowanie obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR O/N powiększonej o 0,35% p.a. Obligacje są niezbywalne. Zbycie Obligacji jest możliwe wyłącznie na rzecz Emitenta. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia przydziału. Obligacje mogą być przedmiotem wcześniejszego wykupu lub nabycia celem umorzenia. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych. Jako cel emisji obligacji spółka Comp S.A. podała finansowanie bieżącej działalności statutowej Emitenta. Łączna wartość
wyżej wymienionych transakcji wynosi 4.300.000,00 zł. Objęcie przez Elzab obligacji zostało uznane za znaczące ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Elzab. Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4znig7

| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zalog@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2012-01-31 Jerzy Malok Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4znig7

Podziel się opinią

Share
d4znig7
d4znig7