Trwa ładowanie...
d2c0eyw
espi

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (3/2013)

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (3/2013)
Share
d2c0eyw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Elzab") informuje, że w okresie od dnia 21.12.2012 r. do dnia 21.03.2013 r., zawarł cztery umowy w tym jedną umowę pożyczki, dwie umowy o współpracy oraz jedną umowę objęcia obligacji ze Spółką Comp Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-230) Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 , które zgodnie z treścią przepisu § 2 ust 2, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa, nie będącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") stanowią o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia. Kryterium, jakie zostało przyjęte dla uznania powyższych umów za zawarcie znaczącej umowy jest ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Elzab. Łączna wartość wszystkich zawartych umów wynosi 5.160.000 (pięć milionów
sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Umową o największej wartości jest umowa objęcia obligacji, która została zawarta w dniu 21 marca 2012 r. pomiędzy Elzab a Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Jutrzenki 116, 02 -230 Warszawa. Przedmiotem Umowy jest objęcie obligacji wyemitowanych przez Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. serii B o numerach serii od 1 do 40, w cenie emisyjnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych każda, tj. w łącznej wysokości 4.000.000,00 (cztery miliony ) złotych. Istotne warunki Umowy: Oprocentowanie obligacji ustalone zostało według stopy procentowej równej stawce WIBOR1M, powiększonej o 1,4% p.a. Obligacje są niezbywalne. Zbycie Obligacji jest możliwe wyłącznie na rzecz Emitenta. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia przydziału. Jako cel emisji obligacji Spółka Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. podała finansowanie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej Emitenta. Warunki opisanych
powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZAB Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)
(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)
zalog@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)
6480000255 270036336
(NIP) (REGON)
d2c0eyw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2013-03-22 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c0eyw

Podziel się opinią

Share
d2c0eyw
d2c0eyw