Trwa ładowanie...
d3dudks
espi

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Millennium (1/2015)

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Millennium (1/2015)

Share
d3dudks

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Millennium | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ?ELZAB? S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 05 stycznia 2015 r. otrzymał z Millennium Bank S.A., podpisaną umowę z dnia 29 grudnia 2014 r. o linię wieloproduktową z limitem w wysokości 10.200.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych) i dostępem do następujących form finansowania: -kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 8.000.000,00 PLN (słownie złotych: osiem milionów 00/100), który będzie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki, -linię na gwarancje bankowe do kwoty 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100), która będzie wykorzystywana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, -karty obciążeniowe do kwoty 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na warunkach i w trybie określonym w odrębnych umowach zawartych w okresie obowiązywania limitu. Na podstawie zawartej umowy o linię wieloproduktową został podwyższony limit o kredyt w rachunku bieżącym z kwoty
6.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów) do kwoty 8.000.000,00 PLN ( słownie złotych: osiem milionów). Kwota 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony) zostanie udostępniona Spółce po spełnieniu przez okres jednego kwartału warunku, dotyczącego obrotów w wysokości ustalonych w w/w umowie. Termin spłaty umowy o limit wieloproduktowy nastąpi nie później niż 28.12.2015 r. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu: Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku, jednorazowa prowizja od kwoty przyznanego kredytu oraz prowizja od kwoty przyznanego kredytu na koniec roku kalendarzowego wg stanu na koniec roku. Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji. Powyższe informacje zgodnie z treścią przepisu § 2 ust 2, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa, niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?) stanowią o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia. Kryterium, jakie zostało przyjęte dla uznania powyższej umowy za zawarcie znaczącej umowy jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Elzab. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dudks

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2015-01-05 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dudks

Podziel się opinią

Share
d3dudks
d3dudks