Trwa ładowanie...
d2wk44m
d2wk44m
espi

EMPERIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

EMPERIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d2wk44m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 466 010 1 455 776 350 695 344 717
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 616 12 830 5 889 3 038
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 542 16 752 6 110 3 967
Zysk (strata) okresu 17 474 13 601 4 180 3 221
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 043) 46 311 (489) 10 966
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 477) (19 671) (18 534) (4 658)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (48 700) (45 445) (11 650) (10 761)
Przepływy pieniężne netto, razem (128 220) (18 805) (30 672) (4 453)
Aktywa razem 936 620 1 063 964 224 313 256 550
Wybrane dane jednostkowe
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta ** wartość wyliczona jest według średnioważonej rozwodnionej liczby akcji Emitenta
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 321 733 417 260 77 053 100 612
Zobowiązania długoterminowe 28 660 38 245 6 864 9 222
Zobowiązania krótkoterminowe 293 073 379 015 70 189 91 391
Kapitał własny 614 887 646 704 147 261 155 938
Kapitał zakładowy 15 180 15 115 3 635 3 645
Liczba akcji 15 179 589 15 115 161 15 179 589 15 115 161
Średnioważona liczba akcji 13 620 284 14 344 172 13 620 284 14 344 172
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany *(w ZŁ\EURO) 1,30 1,83 0,31 0,43
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany ** (w ZŁ\EURO) 1,29 1,81 0,31 0,43
Wartość księgowa na jedną akcję * (w ZŁ\EURO) 45,14 45,43 10,81 10,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję** (w ZŁ\EURO) 44,98 45,10 10,77 10,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w ZŁ\EURO) 0,90 0,93 0,22 0,21
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 252 4 997 2 452 1 183
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 900 (2 915) 694 (690)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 618 12 000 3 736 2 842
Zysk (strata) okresu 13 838 10 708 3 310 2 536
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 548 (592) 3 480 (140)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (86 234) 48 263 (20 629) 11 428
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 510 (13 372) 2 514 (3 166)
Przepływy pieniężne netto, razem (82 195) 34 298 (19 662) 8 122
Aktywa razem 588 088 584 016 140 843 140 822
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 057 3 314 972 799
Zobowiązania długoterminowe ogółem 697 656 167 158
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 3 360 2 658 805 641
Kapitał własny 584 031 580 702 139 871 140 023
Kapitał zakładowy 15 180 15 115 3 635 3 645
Liczba akcji 15 179 589 15 115 161 15 179 589 15 115 161
Średnioważona liczba akcji 13 620 284 14 344 172 13 620 284 14 344 172
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanalizowany* (w ZŁ\EURO) 1,12 0,96 0,27 0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanalizowany** (w ZŁ\EURO) 1,12 0,96 0,27 0,23
Wartość księgowa na jedną akcję *(w ZŁ\EURO) 42,88 40,79 10,27 9,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ** (w ZŁ\EURO) 42,73 40,50 10,23 9,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w ZŁ\EURO) 0,90 0,93 0,22 0,21

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SA-QSrIIIk_2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emperia Holding wraz ze skróconym sprawozdaniem finansowym Emperia Holding S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-13
EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Projektowa 1
(ulica) (numer)
(81) 745 17 79 (81) 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)
d2wk44m

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Dariusz Kalinowski Prezes Zarządu
2014-11-13 Cezary Baran Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
2014-11-13 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wk44m

Podziel się opinią

Share
d2wk44m
d2wk44m