Trwa ładowanie...
dvux4ze

ENAP - Zawarcie znaczących umów z Podwykonawcą Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław. (3/2015)

ENAP - Zawarcie znaczących umów z Podwykonawcą Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław. (3/2015)

Share
dvux4ze

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów z Podwykonawcą Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 15.04.2015r. wpłynęły dwie obustronnie podpisane umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław. Pierwsza umowa dotyczy: Obsługi technicznej Zadania Inwestycyjnego - ?Budowa SE 110kV Zabrze, SE 110/20/6kV Płaskowicka ? etap I ?. Obejmuje: 1)Wykonanie na SE Zabrze i SE Płaskowicka prac w zakresie telemechaniki, zabezpieczeń, UPEE 2)Włączenie SE Płaskowicka do sieci 110kV dwoma liniami kablowymi 110kV ułożonymi z SE Zabrze do SE Płaskowicka oraz demontaż i montaż przewodów roboczych i odgromowych linii 110kV na przedpolu SE Zabrze 3)Prowadzenie dopuszczeń, pełnienie nadzorów branżowych przy realizacji Zadania Inwestycyjnego. 4)Prowadzenie obsługi technicznej na kablach SN. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem robót w terminie orientacyjnym nie dłuższym niż do 16.09.2016r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 4.668.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych netto). Wynagrodzenie
płatne będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Umowa przewiduje zapłatę kar umownych: 1)W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy ? w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 2)W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na skutek okoliczności za które odpowiada wyłącznie Wykonawca ? w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Spółka udziela gwarancji na wykonane prace w zakresie Robót na okres 60 miesięcy, począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru robót. Druga umowa dotyczy: Obsługi technicznej Zadania Inwestycyjnego ? ?Modernizacja rozdzielni 110kV SE Studzienna (dobudowa pola nr 4) przy ul. Bogumińskiej w Raciborzu?. Obejmuje: 1)Wykonanie na SE Studzienna prac w zakresie telemechaniki, zabezpieczeń i uruchomienia 1 szt. wyłącznika 110kV z SF6. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem robót w terminie
orientacyjnym nie dłuższym niż do 24.07.2015r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 206.150,00zł netto (słownie: dwieście sześć tysięcy sto pięćdziesiąt zł netto). Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Umowa przewiduje zapłatę kar umownych: 1)W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy ? w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 2)W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na skutek okoliczności za które odpowiada wyłącznie Wykonawca ? w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvux4ze

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 728 54 92 | | 032 728 54 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | poczta@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvux4ze

Podziel się opinią

Share
dvux4ze
dvux4ze