Trwa ładowanie...
d1o078a
espi

ENEA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej ENTUR Sp. z o.o. (7/2013)

ENEA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej ENTUR Sp. z o.o. (7/2013)
Share
d1o078a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej ENTUR Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Emitenta, ENTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin ? Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156688 (ENTUR), podjęło Uchwałę nr 2 w sprawie rozwiązania Spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Emitent informuje, iż na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENTUR z dnia 27 lutego 2013 roku na likwidatora ENTUR została wyznaczona Pani Luiza Jelewska. Uchwały o których mowa powyżej wejdą w życie z dniem 1 marca 2013 roku. Likwidacja ENTUR jest wynikiem realizowanej przez Emitenta restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ENEA ukierunkowanej m.in. na rozwój działalności podstawowej, w którą nie wpisuje się prowadzona przez ENTUR działalność wypoczynkowa, turystyczna, rekreacyjna, szkoleniowa, gastronomiczna oraz świadczenie usług w
zakresie ochrony zdrowia. W ramach obszaru poprawy efektywności funkcjonowania Grupy realizowane będą cele strategiczne nakierowane na wzrost przychodów, redukcję kosztów oraz integrację operacyjną, która mają zostać osiągnięte m.in. przez wdrożenie nowego modelu biznesowego Grupy Kapitałowej ENEA, zakładającego docelowo funkcjonowanie następujących obszarów biznesowych: Centrum Korporacyjnego, Wytwarzania w oparciu o paliwa kopalne oraz źródła odnawialne, Obrotu hurtowego, Sprzedaży, Dystrybucji oraz Centrum usług wspólnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 7/2013 Date of preparation: 2013-02-27 Short name of issuer: ENEA S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Subject: Opening of the liquidation proceedings of a subsidiary, ENTUR Sp. z o.o. Content of report: The Management Board of ENEA S.A. (Issuer) informs that on 27 February 2013 the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Issuer's subsidiary, ENTUR Sp. z o.o., with its registered office in Szczecin, entered into the Business Register kept by the District Court for Szczecin – Centrum in Szczecin, 13th Commercial Division of the National Court Register under the number of KRS 0000156688 (ENTUR), adopted the Resolution No. 2 regarding the dissolution of the Company after the liquidation proceedings. The Issuer informs that based on the Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENTUR of 27 February 2013 Ms. Luiza Jelewska was appointed the liquidator of ENTUR. Resolutions mentioned
above will enter into force on 1 March 2013. The liquidation of ENTUR is the result of the restructuring of the ENEA Capital Group realised by the Issuer and directed e.g. at the development of the core business which does not match with the leisure and holiday, tourism, recreation, training and gastronomic activities and health care services performed by ENTUR. Within the area of improving the efficiency of functioning of the Group strategic goals will be realised aiming at the growth of revenues, cost reduction and operating integrity, which is to be achieved e.g. through the implementation of a new business model of the ENEA Capital Group which finally assumes the functioning of the following business models: Corporate Centre, Generation based on fossil fuels and renewable sources, Wholesale trade, Sales, Distribution and Shared Service Centre. | |

d1o078a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górecka 1
(ulica) (numer)
+48/0618845300 +48/0618845955
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
777-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Janusz Bil Członek Zarządu Janusz Bil
2013-02-27 Hubert Rozpędek Członek Zarządu Hubert Rozpędek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a