Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

ENEA - Przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Tra ...

ENEA - Przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych ENEA S.A. (28/2014)
Share
d4c5el8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych ENEA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 15 lipca 2014 roku kolejnej transakcji pomiędzy Emitentem, a ENEA Trading Sp. z o.o. (ENEA Trading, Sprzedawca) łączna wartość wewnątrzgrupowych transakcji rozliczonych w okresie od dnia 27 stycznia 2014 roku, tj. dnia w którym Emitent opublikował raport bieżący nr 8/2014, przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Emitenta uznawany przez Emitenta za kryterium uznawania umów za znaczące i wyniosła 1.129,2 mln zł. Na ww. kwotę składają się głównie transakcje w zakresie handlu energią, a w pozostałej części m.in. transakcje na prawach majątkowych. Transakcją o najwyższej wartości była transakcja sprzedaży na rzecz ENEA S.A. energii elektrycznej o wartości 40,872 mln zł, która rozliczona została w dniu 31 stycznia 2014 roku (Transakcja). Cena energii elektrycznej będącej przedmiotem Transakcji została skalkulowana wg. cen nabycia tej energii przez Sprzedawcę na hurtowym rynku energii elektrycznej. W ramach dokonywania transakcji w
obrocie energią elektryczną stronom nie przysługuje możliwość dochodzenia kar umownych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji jej strony mają natomiast prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Ilości sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym ustalane są w oparciu o plany wykonawcze oraz ich aktualizacje i opierają się na ilości energii elektrycznej zgłoszonej oraz przyjętej do realizacji przez operatora systemu przesyłowego w danym okresie rozliczeniowym. Obecne zasady dokonywania oraz rozliczania transakcji obowiązywać będą strony do dnia 31 października 2019 roku oraz ulegną automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile żadna ze stron w terminie najpóźniej trzech miesięcy przed upływem ww. okresu nie złoży drugiej stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu ww. zasad. Jednocześnie Emitent informuje, że opisane powyżej transakcje zawarte zostały w ramach normalnego toku prowadzenia działalności przez spółki z Grupy Kapitałowej ENEA i z
uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ENEA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No.: 28/2014 Date of preparation: 15.07.2014 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Exceeding the total value of intergroup transactions between ENEA S.A. and ENEA Trading Sp. z o.o. and the 10% threshold of the equity of ENEA S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: The Management Board of ENEA S.A. (Issuer) informs that in relation to the settlement on 15 July 2014 of another transaction between the Issuer and ENEA Trading Sp. z o.o. (ENEA Trading, Seller) the total value of intergroup transactions settled in the period from 27 January 2014, i.e. the date on which the Issuer published the current report No. 8/2014, exceeded the threshold of 10% of the Issuer's equity considered by the Issuer to be a criterion of recognising agreements as significant and amounted to PLN 1,129.2 mln. The aforementioned amount comprises mainly transactions within trade in energy and in the remaining part e.g. transactions in
proprietary interests. The transaction with the highest value was the sales transaction for ENEA S.A. of electricity amounting to PLN 40.872 mln which was settled on 31 January 2014 (the Transaction). The price of electricity being the subject of the Transaction was calculated in accordance with the purchase prices of this energy by the Seller on the wholesale electricity market. Within the transactions within trading in electricity the parties have no option to claim contractual penalties. On failure to perform or improper performance of the Transaction its parties have the right to claim damages based on general terms. The volumes of electricity sold in a given settlement period are determined based on detailed designs and their updates and are based on the volume of electricity reported and accepted for realisation by the operator of the transmission system in a given settlement period. The rules being in force for performing and settlement of transactions will be biding upon the parties till 31 October
2019 and will be automatically prolonged for an indefinite period of time, unless any party within three months the latest before the expiry of the aforementioned term files a written statement to the other party concerning the termination of the said rules. At the same time, the Issuer informs that the above transactions were concluded within regular operations of ENEA Capital Group companies and due to the transactions excluded from the consolidation have no impact on the consolidated results of ENEA Capital Group. | | |
| | | | |

d4c5el8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica) (numer)
+48/061 884 5300 +48/061 884 5955
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
777-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Dalida Gepfert Członek Zarządu Dalida Gepfert
2014-07-15 Grzegorz Kinelski Członek Zarządu Grzegorz Kinelski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8