Trwa ładowanie...
d1yxf11

ENEA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ENEA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1yxf11
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013* 2014 2013*
Przychody ze sprzedaży netto 9 855 395 9 150 520 2 352 516 2 173 004
Zysk z działalności operacyjnej 1 186 475 905 859 283 216 215 117
Zysk przed opodatkowaniem 1 143 102 954 065 272 862 226 565
Zysk netto okresu sprawozdawczego 909 122 722 520 217 010 171 579
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 115 676 1 644 210 266 316 390 456
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 048 793) (1 770 859) (727 757) (420 532)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 045 785 604 956 249 632 143 661
Przepływy pieniężne netto, razem (887 332) 478 307 (211 809) 113 585
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 2,06 1,64 0,49 0,39
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 2,06 1,64 0,49 0,39
Aktywa razem 18 108 040 16 329 180 4 248 420 3 937 399
Zobowiązania razem 6 044 027 4 840 333 1 418 020 1 167 133
Zobowiązania długoterminowe 4 190 197 2 563 073 983 084 618 025
Zobowiązania krótkoterminowe 1 853 830 2 277 260 434 937 549 108
Kapitał własny 12 064 013 11 488 847 2 830 400 2 770 266
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 137 958 141 787
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 27,33 26,03 6,41 6,28
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 27,33 26,03 6,41 6,28
Powyższe dane finansowe za rok 2014 i 2013 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2014 r. – 4,2623 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 r. – 4,1472 PLN/EUR), -poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. – 4,1893 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. – 4,2110 PLN/EUR). * przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ENEA za rok 2014
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane dane skonsolidowane.pdf
Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf
Sprawozdanie skonsolidowane finansowe.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ENEA w 2014 r..pdf
Oświadczenia Zarządu.pdf
Selected consolidated financial information of ENEA Group.pdf
Independent Auditors Opinion.pdf
Consolidated financial statements of the ENEA Group.pdf
Report of the Management Board on the operations of the ENEA Capital Group in 2014.pdf
Statements of the Management Board.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górecka | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61 884 53 00 | | 61 884 59 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Krzysztof Zamasz
2015-03-20 Dalida Gepfert Członek Zarządu Dalida Gepfert
2015-03-20 Grzegorz Kinelski Członek Zarządu Grzegorz Kinelski
2015-03-20 Paweł Orlof Członek Zarządu Paweł Orlof

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

Podziel się opinią

Share
d1yxf11
d1yxf11