Trwa ładowanie...
d3rcfk9
d3rcfk9
espi

ENERGOPLD - Nabycie akcji własnych (15/2011)

ENERGOPLD - Nabycie akcji własnych (15/2011)
Share
d3rcfk9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach (Emitent, Spółka) informuje, iż wykonując Uchwałę Nr 7 NWZ z dnia 20 grudnia 2010 r. (Uchwała) Spółka dokonała w trybie art. 362 § 1 ust. 8 KSH w transakcji sesyjnej pakietowej rozliczonej w dniu 3 lutego 2011 r. nabycia 50.217 akcji własnych.Transakcja pakietowa zawarta została za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Zgodnie z § 1 ust. 2 lit. j) ww. Uchwały cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.Średnia jednostkowa cena zakupionych akcji wyniosła 3,79 zł.Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł, a łączna wartość nominalna zakupionych akcji wynosi 50.217 zł.Nabyty pakiet stanowi 0,07% kapitału zakładowego i daje 50.217 głosów na WZ (co stanowi 0,07% ogólnej liczby głosów w Spółce).Po dokonaniu powyższej transakcji Emitent posiada 2.038.631 akcji własnych, stanowiących 2,87% kapitału zakładowego i
dających 2.038.631 głosów na WZ (co stanowi 2,87% ogólnej liczby głosów w Spółce), a średnia cena zakupionych akcji wynosi 3,79 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 15/2011Date:3 February 2011Subject:Acquisition of own sharesLegalbasis:Article 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offerings–current and periodic informationThe Management Board ofEnergomontaż-Południe S.A. in Katowice (the Issuer, the Company)announces that, in executing Resolution No. 7 of the ExtraordinaryGeneral Meeting of Shareholders of 20 December 2010 (the Resolution),the Company acquired 50,217 of its own shares under the procedure ofArticle 362 par. 1 pt. 8 of the Commercial Companies Code, in a sessionblock transaction cleared on 3 February 2011.The block transactionwas concluded through the agency of Dom Maklerski. In accordance withClause 1 par. 2 letter j) of the above Resolution, the purpose for whichthe own shares are acquired will be determined by the Management Board,after having sought the opinion of the Supervisory Board. In particular,the own shares acquired by the Company may be designated for furtherresale.The average unit price of the shares purchased was PLN
3.79.Thepar value of one share is PLN 1.00, and the total par value of theshares purchased is PLN 50,217.The block purchased constitutes 0.07per cent of the share capital, and provides 50,217 votes at the GeneralMeeting of Shareholders (constituting 0.07 per cent of the total numberof votes in the Company).After the completion of the abovetransaction, the Issuer holds 2,038,631 own shares constituting 2.87 percent of its share capital and providing holds 2,038,631 votes at theGeneral Meeting of Shareholders (constituting 2.87 per cent of the totalnumber of votes in the Company), and the average price of the sharespurchases is PLN 3.79. | |

d3rcfk9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Radosław Kamiński Prezes Zarządu Radosław Kamiński
2011-02-03 Jacek Fydrych Wiceprezes Zarządu Jacek Fydrych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rcfk9

Podziel się opinią

Share
d3rcfk9
d3rcfk9