Trwa ładowanie...
dgklf0q
dgklf0q
espi

ENERGOPOL - Podpisanie znaczącej umowy realizacyjnej do Umowy Konsorcjum (136/2011)

ENERGOPOL - Podpisanie znaczącej umowy realizacyjnej do Umowy Konsorcjum (136/2011)
Share
dgklf0q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 136 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy realizacyjnej do Umowy Konsorcjum | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 63/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku Spółka "Energopol-Południe" S.A. ("Lider Konsorcjum") informuje o zawarciu w dniu 23 listopada 2011 roku z Firmą Remontowo-Budowlaną "Lipowski" s.j. Mieczysław i Grzegorz Lipowscy z siedzibą w Płocku (Partner Konsorcjum) znaczącej Umowy Realizacyjnej do Umowy Konsorcjum ("Umowa") w ramach realizacji Kontraktu pn. "Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)" zlokalizowanej w Płocku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ? 2013, Priorytet III ? Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. Projekt będzie dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partner Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie zgodne z procentowym udziałem w realizacji całego zadania tj. nie mniejsze niż kwota 6.842.000,00 PLN netto plus należny podatek VAT. Data zakończenia robót ? 28 stycznia 2013 roku. Zapisy i postanowienia zawarte w
Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum oraz w Warunkach Szczególnych Kontraktu obowiązują strony w całości. Pozostałe wzajemne roszczenia w stosunkach wewnętrznych pomiędzy Liderem Konsorcjum i Partnerem Konsorcjum wynikające z realizacji kontraktu uregulowane zostały w sposób nieodbiegający od powszechnie przyjętych zasad dla tego typu umów. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jedności 2
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
gielda@energopolpoludnie.eu www.energopolpoludnie.eu
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2011-11-23 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgklf0q

Podziel się opinią

Share
dgklf0q
dgklf0q