Trwa ładowanie...
d2k8t75

ENERGOPOL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Energopol ? Południe" S.A...

ENERGOPOL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Energopol ? Południe" S.A. na dzień 7 stycznia 2013 roku. (66/2012)

Share
d2k8t75

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Energopol ? Południe" S.A. na dzień 7 stycznia 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Energopol-Południe" S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 §1, art. 398, art. 402(1) w zw. z art. 400 § 1 i art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "Ksh"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie" lub "NWZ") na dzień 7 stycznia 2013 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów
zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść projektowanych zmian, w zakresie zgodnym z wnioskiem złożonym przez Akcjonariusza Spółki posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o zwołanie Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, złożonym Zarządowi Spółki w dniu 3 grudnia 2012 roku: dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki: 1. Spółka działa pod firmą "Energopol ? Południe" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: "Energopol ? Południe" S.A. proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki: 1. Spółka działa pod firmą "?" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: "?" S.A. dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej,
handlowej oraz naukowo ? badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności: 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków ? PKD 08.11.Z, 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych ? PKD 33.11.Z, 3) Naprawa i konserwacja maszyn ? PKD 33.12.Z, 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ? PKD 37.00.Z, 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ? PKD 38.11.Z, 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ? PKD 41.10.Z, 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ? PKD 41.20.Z, 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad ? PKD 42.11.Z, 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ? PKD 42.12.Z, 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli ? PKD 42.13.Z, 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ? PKD 42.21.Z, 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ? PKD 42.22.Z, 13) Roboty związane z
budową obiektów inżynierii wodnej ? PKD 42.91.Z, 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 42.99.Z, 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ? PKD 43.11.Z, 16) Przygotowanie terenu pod budowę ? PKD 43.12.Z, 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich ? PKD 43.13.Z, 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ? PKD 43.22.Z, 19) Tynkowanie ? PKD 43.31.Z, 20) Zakładanie stolarki budowlanej ? PKD 43.32.Z, 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ? PKD 43.33.Z, 22) Malowanie i szklenie ? PKD 43.34.Z, 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ? PKD 43.39.Z, 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 43.99.Z, 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? PKD 45.20.Z, 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych ? PKD 46.71.Z, 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów
budowlanych i wyposażenia sanitarnego ? PKD 46.73.Z, 28) Transport drogowy towarów ? PKD 49.41.Z, 29) Działalność holdingów finansowych ? PKD 64.20.Z, 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ? PKD 64.99.Z, 31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ? PKD 69.20.Z, 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ? PKD 70.10.Z, 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ? PKD 70.22.Z, 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ? PKD 71.12.Z, 35) Pozostałe badania i analizy techniczne ? PKD 71.20.B, 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ? PKD 72.19.Z. 37) Badanie rynku i opinii publicznej ? PKD 73.20.Z, proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki uwzględniające dodanie w § 8 pkt 38-63: Przedmiotem działalności Spółki według
Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo ? badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności: 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków ? PKD 08.11.Z, 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych ? PKD 33.11.Z, 3) Naprawa i konserwacja maszyn ? PKD 33.12.Z, 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ? PKD 37.00.Z, 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ? PKD 38.11.Z, 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ? PKD 41.10.Z, 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ? PKD 41.20.Z, 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad ? PKD 42.11.Z, 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ? PKD 42.12.Z, 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli ? PKD 42.13.Z, 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ? PKD 42.21.Z, 12) Roboty związane
z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ? PKD 42.22.Z, 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej ? PKD 42.91.Z, 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 42.99.Z, 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ? PKD 43.11.Z, 16) Przygotowanie terenu pod budowę ? PKD 43.12.Z, 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich ? PKD 43.13.Z, 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ? PKD 43.22.Z, 19) Tynkowanie ? PKD 43.31.Z, 20) Zakładanie stolarki budowlanej ? PKD 43.32.Z, 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ? PKD 43.33.Z, 22) Malowanie i szklenie ? PKD 43.34.Z, 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ? PKD 43.39.Z, 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 43.99.Z, 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ? PKD 45.20.Z, 26) Sprzedaż
hurtowa paliw i produktów pochodnych ? PKD 46.71.Z, 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ? PKD 46.73.Z, 28) Transport drogowy towarów ? PKD 49.41.Z, 29) Działalność holdingów finansowych ? PKD 64.20.Z, 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ? PKD 64.99.Z, 31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ? PKD 69.20.Z, 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ? PKD 70.10.Z, 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ? PKD 70.22.Z, 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ? PKD 71.12.Z, 35) Pozostałe badania i analizy techniczne ? PKD 71.20.B, 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ? PKD 72.19.Z. 37) Badanie rynku i opinii publicznej ? PKD 73.20.Z, 38) Działalność w zakresie
telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10 Z) 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20 Z) 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30 Z) 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90 Z) 42) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z) 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z) 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z) 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z) 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11 Z) 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99 Z) 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 20.59 Z 49) Wytwarzanie energii elektrycznej ? PKD 35.11 Z 50) Przesyłanie energii elektrycznej ? PKD 35.12 Z
51) Dystrybucja energii elektrycznej ? PKD 35.13 Z 52) Wytwarzanie paliw gazowych ? PKD 35.21 Z 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym ? PKD 35.22 Z 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ? PKD 38.11 Z 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych ? PKD 38.12 Z 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ? PKD 38.21 Z 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ? PKD 38.22 Z 58) Demontaż wyrobów zużytych ? PKD 38.31 Z 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych ? PKD 38.32 Z 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami ? PKD 39.00 Z 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ? PKD 46.75 Z 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ? PKD 46.77 Z 63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 96.09 Z Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, treść projektów uchwał na NWZ zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu: 1.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 7 stycznia 2013 roku. 2. Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol ? Południe" S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2013 roku. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu "Energopol ? Południe" S.A. zwołanemu na dzień 7 stycznia 2013 roku, znajduje się od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ tj. od 7 grudnia 2012 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.energopolpoludnie.eu Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie i porządekNWZ07.01.2013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 7 stycznia 2013 roku. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwałNWZ07.01.2013.pdf | Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol ? Południe" S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2013 roku. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2k8t75

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Jacek Taźbirek
2012-12-07 Piotr Jakub Kwiatek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2k8t75

Podziel się opinią

Share
d2k8t75
d2k8t75