Trwa ładowanie...
d2b6gec

ERGIS - EUROFILMS S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

ERGIS - EUROFILMS S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

Share
d2b6gec
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 338 359 312 046 80 294 73 864
Zysk/strata na działalności operacyjnej 12 394 5 003 2 941 1 184
Zysk/strata brutto 2 544 3 963 604 938
Zysk/strata netto 1 506 2 469 357 584
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 693 6 455 639 1 528
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 7 691 - 23 110 - 1 825 - 5 470
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 6 249 11 518 - 1 483 2 726
Przepływy pieniężne netto, razem - 11 247 - 5 137 - 2 669 - 1 216
Aktywa razem 470 668 468 024 108 719 114 482
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 288 498 323 810 66 640 79 206
Zobowiązania długoterminowe 56 025 65 421 12 941 16 002
Zobowiązania krótkoterminowe 232 473 224 586 53 699 54 935
Kapitał własny 182 170 178 017 42 079 43 544
Kapitał zakładowy 23 662 23 662 5 466 5 788
Liczba akcji na koniec okresu 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Średnioważona liczba akcji 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,04 0,06 0,01 0,01
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,05 0,07 0,01 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję 4,62 4,51 1,07 1,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,88 3,79 0,90 0,89
Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR według następujących zasad:1) Pozycje aktywów i pasywów przeliczone na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.06.2013 - 4,3292 PLN/EUR oraz 31.12.2012 - 4,0882 PLN/EUR.2) Pozycje Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, za który sporządzane jest Sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie : 01.01 - 30.06.2013 - 4,2140 PLN/EUR oraz 01.01 - 30.06.2012 - 4,2246.3) Dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu za rok 2012 zostały zaprezentowane wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERGIS - EUROFILMS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tamka | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 828 04 10 | | 022 828 04 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@ergis-eurofilms.eu | | www.ergis-eurofilms.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5730003999 | | 150175921 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d2b6gec

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Grupy Ergis za I p 2013.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Ergis za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 r.
Sprawozdanie Zarządu EE z działalności Grupy w I p 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu Ergis-Eurofilms S.A. z działalności Grupy Ergis w I półroczu 2013 roku.
Grupa Ergis 300613 raport PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ergis obejmującego okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku.
Sprawozdanie jednostkowe EE za I p 2013.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe finansowe Ergis-Eurofilms S.A. od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku.
Sprawozdanie Zarządu EE z działalności Spółki w I p 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu Ergis-Eurofilms S.A. z działalności Spółki w I półroczu 2013 roku.
Ergis-Eurofilms S.A. 300613 raport PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Ergis-Eurofilms S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku.
Oświadczenie Zarządu EE o rzetelności ksiąg.pdf Oświadczenie Zarządu Ergis-Eurofilms S.A. w sprawie rrzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.
Oświadczenie Zarządu EE w sprawie wyboru Audytora.pdf Oświadczenie Zarządu Ergis-Eurofilms S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2013-08-19 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b6gec

Podziel się opinią

Share
d2b6gec
d2b6gec