Trwa ładowanie...
d2xvwck
espi

EUROCASH - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. (9/2012)

EUROCASH - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. (9/2012)
Share
d2xvwck

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 26 02 2013 r. pomiędzy Spółką a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa kredytu ("Umowa Kredytowa") do kwoty 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych). Na podstawie powołanej Umowy Kredytowej, Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych). Środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Spółki. Umowa Kredytowa przewiduje obowiązek spłaty udzielonego kredytu w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. Uruchomienie kredytu przez Bank winno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Kredytowej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi: WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększony o marżę banku. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Emitenta są: ? cesja generalna wierzytelności przysługujących PREMIUM DISTRIBUTORS Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą: 02-690 Warszawa przy ul. Bokserskiej 66A; na kwotę nie niższą niż 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), ? poręcznie według prawa cywilnego do kwoty: 104.000.000,00 PLN (słownie: sto cztery miliony złotych) udzielone przez: o KDWT Spółkę Akcyjną z siedzibą: 62-052 Komorniki, przy ul. Wiśniowej 11, o EUROCASH FRANCZYZA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 62-052 Komorniki, przy ul. Wiśniowej 11, o TRADIS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 20-315 Lublin, przy Al. Witosa 16, o PREMIUM DISTRIBUTORS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 02-690 Warszawa przy ul. Bokserskiej 66A ? złożone przez Emitenta oraz Poręczycieli Umowy Kredytowej jednostki zależne oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Wartość poręczenia Umowy Kredytowej udzielonego przez każdego z Poręczycieli przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, co zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, kwalifikuje Umowę Kredytową, do kategorii umów znaczących w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 44 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@aurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2013-02-28 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xvwck

Podziel się opinią

Share
d2xvwck
d2xvwck