Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

EUROMARK POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 5/2010

EUROMARK POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 5/2010
Share
d3jesk1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
5 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-03-01 do 2011-05-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-03-01 do 2010-05-31 5 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-03-01 do 2011-05-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-03-01 do 2010-05-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za V kwartał roku obrotowego 2010/2011
Przychody netto ze sprzedaży 18 042 19 187 4 523 4 861
Zysk z działalności operacyjnej -2 665 -872 -668 -221
Zysk/(strata) brutto -4 218 -1 160 -1 057 -294
Zysk/(strata) netto -3 518 -1 063 -882 -269
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 947 -6 688 -1 756 -1 640
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -91 -215 -23 -53
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 026 1 473 1 523 361
Przepływy pieniężne netto razem -1 013 -5 430 -256 -1 332
Aktywa razem 116 122 98 441 29 347 24 145
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 279 45 303 15 487 11 112
Zobowiązania długoterminowe 478 147 121 36
Zobowiązania krótkoterminowe 50 048 33 993 12 648 8 338
Kapitał własny 54 843 53 138 13 860 13 034
Kapitał zakładowy 2 444 2 444 618 599
Liczba akcji (w szt.) 12 218 750 12 218 750 12 218 750 12 218 750
Zysk na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,29 -0,09 -0,07 -0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,29 -0,09 -0,07 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,49 4,35 1,13 1,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,49 4,35 1,13 1,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego za V kwartał roku obrotowego 2010/2011
Przychody netto ze sprzedaży 17 106 18 304 4 289 4 637
Zysk z działalności operacyjnej -2 527 -1 001 -634 -254
Zysk/(strata) brutto -3 880 -1 091 -973 -276
Zysk/(strata) netto -3 168 -1 149 -794 -291
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 825 -6 725 -1 725 -1 649
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 -196 -10 -48
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 025 1 484 1 523 364
Przepływy pieniężne netto razem -840 -5 437 -212 -1 334
Aktywa razem 118 912 101 506 30 052 24 897
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 349 40 940 14 493 10 042
Zobowiązania długoterminowe 478 146 121 36
Zobowiązania krótkoterminowe 46 898 30 462 11 852 7 472
Kapitał własny 61 563 60 566 15 558 14 856
Kapitał zakładowy 2 444 2 444 618 599
Liczba akcji (w szt.) 12 218 750 12 218 750 12 218 750 12 218 750
Zysk na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,26 -0,09 -0,07 -0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,26 -0,09 -0,07 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,04 4,96 1,27 1,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,04 4,96 1,27 1,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 1,00
Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w pełnym zakresie w załączonym dokumencie Jednostkowe i skonsolidowane wybrane dane finansowe za V kwartał roku obrotowego 2010/2011.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Q5 2010_2011 31.05.2011 - wybrane PL.pdf Jednostkowe i skonsolidowane wybrane dane finansowe za V kwartał roku obrotowego 2010/2011
Q5 2010_2011-31.05.2011- skonsolidowane PL.pdf Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Euromark Polska S.A. za V kwartał roku obrotowego 2010/2011
Q5 2010_2011-31.05.2011-jednostkowe PL.pdf Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Euromark Polska S.A. za V kwartał roku obrotowego 2010/2011
Q5 2010_2011 Informacja dodatkowa.pdf Informacja Dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Euromark Polska S.A. za V kwartał roku obrotowego 2010/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 5 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 5 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2011-03-01 do 2011-05-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania:
Euromark Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROMARK POLSKA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-152 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modlińska 244A
(ulica) (numer)
022 504 18 60 022 676 87 38
(telefon) (fax)
sekretariat@euromark.pl www.euromark.pl
(e-mail) (www)
5260017939 010329011
(NIP) (REGON)
d3jesk1

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 James Kelly Prezes Zarządu
2011-07-15 Rafał Łysakowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1