Trwa ładowanie...
d4f1ixo

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2013

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2013

Share
d4f1ixo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży 23 166 18 146 5 497 4 295
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 647 3 679 866 871
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 662 3 971 869 940
Zysk (strata) netto 3 315 6 631 787 1 570
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 315 6 631 787 1 570
Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,59 1,18 0,14 0,28
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,59 1,18 0,14 0,28
Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,214 4,2246
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 953 1 558 -463 369
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 921 -1 085 -693 -257
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 -216 1 -51
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4 870 257 -1 156 61
Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,214 4,2246
BILANS
Aktywa 66 200 50 457 15 292 11 841
Zobowiązania długoterminowe 3 771 3 211 871 754
Zobowiązania krótkoterminowe 36 604 23 953 8 455 5 621
Kapitał własny 25 825 23 293 5 965 5 466
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 825 23 293 5 965 5 466
Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,3292 4,2613
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A..pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EuCO S.A..pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia skosolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 JOLANTA ZENDRAN CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-19 AGATA ROSA CZŁONEK ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f1ixo

Podziel się opinią

Share
d4f1ixo
d4f1ixo