Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

EUROTEL S.A. - Aneks do Umowy o linię wielozadaniową (15/2014)

EUROTEL S.A. - Aneks do Umowy o linię wielozadaniową (15/2014)
Share
d3scjt9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aneks do Umowy o linię wielozadaniową | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że: w dniu wczorajszym emitent podpisał Aneks Nr A1/5915/13/M/04 do umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 podpisanej pomiędzy Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, a Emitentem. W ramach zawartego aneksu do Umowy o linię wieloproduktową Bank przyznaje Emitentowi globalny limit w kwocie 5 000 000 złotych ( słownie: pięć milionów złotych), obowiązujący do 9 lipca 2015 roku w ramach, którego: - udziela kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5
000 000 złotych (słownie: pięć milionów złotych), który będzie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. - udziela Linię na gwarancję bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 4 000 000 złotych ( słownie: cztery miliony złotych), która na dzień sporządzenia raportu jest w części wykorzystana i będzie wykorzystywana na finansowanie bieżącej działalności. Oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne ustalone wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę Banku. W celu kontynuowania kredytu i linii gwarancyjnej Emitent przedłożył w Banku aktualne zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Zabezpieczeniem powyższej wierzytelności jest oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego. Zgodnie z umową Emitent zobowiązany jest do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie
mniejszej niż 85% przychodów netto ze sprzedaży. Kryterium powiązań : brak - transakcje wolnorynkowe z podmiotem nie powiązanym Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy wynosząca więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
(telefon) (fax)
ri@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584525 191167690
(NIP) (REGON)
d3scjt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
2014-07-09 Tomasz Basiński V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9