Trwa ładowanie...
d7ves8j

EUROTEL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

EUROTEL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d7ves8j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 219 127 354 32 586 30 514
Zysk brutto 6 926 10 659 1 645 2 554
Zysk netto, razem 5 527 8 451 1 313 2 025
Zysk netto przyp.Akcjonariuszom Jedn.Dominującej 5 173 7 739 1 228 1 854
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 741 4 776 2 076 1 144
Przepływy pieniężne netto z działności inwestycyjnej -6 856 -3 117 -1 628 -747
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 094 -6 045 -735 -1 448
Przepływy pieniężne netto, razem -1 209 -4 386 -287 -1 051
Aktywa, razem 75 983 70 643 18 322 17 280
Zobowiązania 37 336 29 903 9 003 7 314
Kapitał własny ogółem 38 647 40 740 9 319 9 965
Kapitał własny przyp.Akcjonariuszom Jed.Dominującej 38 360 39 248 9 250 9 600
Kapitał akcyjny 750 750 181 183
liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,38 2,06 0,33 0,49
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,23 10,47 2,47 2,56
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia biegłego z badania sprawozd. skonsolid. za 2013r.pdf Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
Oświadczenie Zarządu dot. sprawozd. finans. za 2013r.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za 2013 rok.
Oświadczenie Zarządu dot. biegłego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
List Prezesa.pdf LIst Prezesa.
Skonsolidowany raport roczny 2013 r.pdf Skonsolidowane sprawozdaniefinansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności za 2013 skonsolidowane.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok 2013.
Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2013 r.pdf Raport o zasadach stosowania ładu korporacyjnego przez Eurotel S.A. w 2013 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | Eurotel Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROTEL S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 80-126 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Myśliwska | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 58 5203819 - 20 | | 58 5203819 w 202 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ri@eurotel.pl | | www.eurotel.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5861584525 | | 191167690 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Beata Milczewska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j