Trwa ładowanie...
dhc0f6p
dhc0f6p
espi

EUROTEL S.A. - Zmiana wysokości zobowiązań Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej. (31/2...

EUROTEL S.A. - Zmiana wysokości zobowiązań Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej. (31/2013)
Share
dhc0f6p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana wysokości zobowiązań Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację dotyczącą podpisanego aneksu nr 11 do umowy Ramowej Linii Wielozadaniowej, zawartej 24 czerwca 2008 roku między Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, zwanym dalej Bankiem a Viamind Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taborowej 20, zwanym dalej Kredytobiorcą, w której Emitent posiada 100% udziałów. W ramach Umowy Ramowej Linii Wielozadaniowej Bank udostępnia Kredytobiorcy Kredyt Obrotowy i Linię Gwarancyjną. Bank ww aneksem podwyższa Kredytobiorcy Limit Linii Wielozadaniowej i Linii Gwarancyjnej, wydłuża okres obowiązywania obu Linii oraz Kredytu
w Rachunku Bieżącym. Podpisany aneks potwierdza przystąpienie Emitenta do długu w zakresie zobowiązań wynikających z Ramowej Linii Wielozadaniowej i zmienia do wysokości 5 620 000 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych). Przystąpienie do długu nie prowadzi do wstąpienia Emitenta w całokształt pozycji prawnej kredytobiorcy jako strony kredytu, lecz skutkuje ponoszeniem współodpowiedzialności wraz z kredytobiorcą. Zabezpieczeniem powyższej wierzytelności jest weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego, jak również weksel i deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta. Obecnie odpowiedzialność Emitenta wobec Banku obejmuje zobowiązania maksymalnie do wysokości 11 240 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) i obowiązuje do dnia 1 lipca 2018 roku. Kryterium raportowania: transakcja dotycząca podmiotu powiązanego. |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel(han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
(telefon) (fax)
ri@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584524 191167690
(NIP) (REGON)
dhc0f6p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2013-07-26 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhc0f6p

Podziel się opinią

Share
dhc0f6p
dhc0f6p