Trwa ładowanie...
d3te2n0
espi

EUROTEL S.A. - Zmiana wysokości zobowiązań Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej. (31/2...

EUROTEL S.A. - Zmiana wysokości zobowiązań Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej. (31/2013)

Share
d3te2n0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana wysokości zobowiązań Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację dotyczącą podpisanego aneksu nr 11 do umowy Ramowej Linii Wielozadaniowej, zawartej 24 czerwca 2008 roku między Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, zwanym dalej Bankiem a Viamind Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taborowej 20, zwanym dalej Kredytobiorcą, w której Emitent posiada 100% udziałów. W ramach Umowy Ramowej Linii Wielozadaniowej Bank udostępnia Kredytobiorcy Kredyt Obrotowy i Linię Gwarancyjną. Bank ww aneksem podwyższa Kredytobiorcy Limit Linii Wielozadaniowej i Linii Gwarancyjnej, wydłuża okres obowiązywania obu Linii oraz Kredytu
w Rachunku Bieżącym. Podpisany aneks potwierdza przystąpienie Emitenta do długu w zakresie zobowiązań wynikających z Ramowej Linii Wielozadaniowej i zmienia do wysokości 5 620 000 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych). Przystąpienie do długu nie prowadzi do wstąpienia Emitenta w całokształt pozycji prawnej kredytobiorcy jako strony kredytu, lecz skutkuje ponoszeniem współodpowiedzialności wraz z kredytobiorcą. Zabezpieczeniem powyższej wierzytelności jest weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego, jak również weksel i deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta. Obecnie odpowiedzialność Emitenta wobec Banku obejmuje zobowiązania maksymalnie do wysokości 11 240 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) i obowiązuje do dnia 1 lipca 2018 roku. Kryterium raportowania: transakcja dotycząca podmiotu powiązanego. |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3te2n0

| | | Eurotel Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROTEL S.A. | | Handel(han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-126 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Myśliwska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 5203819 - 20 | | 58 5203819 w 202 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@eurotel.pl | | www.eurotel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5861584524 | | 191167690 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2013-07-26 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3te2n0

Podziel się opinią

Share
d3te2n0
d3te2n0