Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

FAM - Korekta Raportu dotyczącego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ...

FAM - Korekta Raportu dotyczącego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (23/2014)
Share
db96i9u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta Raportu dotyczącego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014 nr 133). Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w wyniku omyłki pisarskiej podano błędną informację dotyczącą numeru wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. W treści raportu błędnie wskazano, że HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3149. Tymczasem HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, wpisana na
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 23/2014: Działając na podstawie art. § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014 nr 133), Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 22.2 pkt 5) statutu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podjęła decyzję o wyborze HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697, na
biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 roku oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. Spółka korzystała dotychczas z usług HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Warszawie w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki w poprzednich latach. Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 w związku z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014 nr 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
FAM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Avicenny 16
(ulica) (numer)
71-38-39-905 71-38-39-906
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Paweł Relidzyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u