Trwa ładowanie...
d2no9xs
espi

FAM - Raport roczny R 2013

FAM - Raport roczny R 2013

Share
d2no9xs
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 492 100 231 19 352 24 015
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 106 7 084 25 1 697
Zysk (strata) brutto -19 093 3 592 -4 534 861
Zysk (strata) netto -17 560 3 781 -4 170 906
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 290 9 126 1 969 2 187
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 022 -209 -480 -50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 018 -9 626 -1 429 -2 306
Przepływy pieniężne netto, razem 250 -709 59 -170
Aktywa, razem 102 123 125 236 24 625 30 634
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 128 63 799 14 257 15 606
Zobowiązania długoterminowe 25 121 33 297 6 057 8 145
Zobowiązania krótkoterminowe 34 007 30 502 8 200 7 461
Kapitał własny 42 995 61 437 10 367 15 028
Kapitał zakładowy 9 246 9 246 2 229 2 262
Liczba akcji (w szt.) 30 882 841 31 937 432 30 882 841 31 937 432
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,57 0,12 -0,14 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,39 1,92 0,34 0,47
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień: 31 grudnia 2013- 4,1472 zł i na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 złpozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. - 4,2110 zł i od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. - 4,1736 zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
FAM - list do akcjonariuszy 2013_jedn.pdf list Prezesa Zarządu
Opinia biegłego.pdf opinia biegłego rewidenta
SFjednostkoweFAMGK2013.pdf sprawozdanie finansowe
SprawozdZarząduFGK2013Jedn.pdf sprawozdanie z działalności Spółki
raport biegłego.pdf raport biegłego rewidenta
oświadczenia zarządu jednostkowe-biegły.pdf oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU jednostkowe-poprawność.pdf oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2no9xs

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 54-611 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Avicenny | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71-38-39-905 | | 71-38-39-906 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Jarosław Litwiński Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Malwina Putkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2no9xs

Podziel się opinią

Share
d2no9xs
d2no9xs